Kommunestyret i Rennebu hadde loven på sin side da de vedtok nedleggelse av to skoler og en barnehage.
(Foto: Arkivfoto)

Kommunestyret i Rennebu hadde loven på sin side da de vedtok nedleggelse av to skoler og en barnehage. Foto: Arkivfoto

Rennebu kommune "frikjent" av fylkesmannen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har kommet til at vedtaket om nedleggelse av to skoler og en barnehage i Rennebu er gyldige, og stadfester dermed kommunestyrets vedtak.

Etter at kommunestyret i Rennebu i januar vedtok å legge ned Voll skole og Innset skole- og barnehage fra høsten 2017, fremmet 5 av kommunestyrerepresentantene krav om lovlighetskontroll.

I følge kommuneloven skal en lovlighetskontroll ta stilling til om en avgjørelse er innholdsmessig lovlig, om den er truffet av noen som har myndighet til å treffe en slik avgjørelse, og om avgjørelsen er blitt til på en lovlig måte.

Kontrollen må omfatte alle de ovennevnte forhrholdene, og en kontroll vil ikke omfatte skjønnsmessige vurderinger.

Klagerne mener at saksbehandlingen har mange svakheter, og at det også foreligger direkte saksbehandlingsfeil som påvirket utfallet i saken(e). De mener at høringsfristen på 24 dager er for kort, og at nedleggelsen av to skoler og en barnehage var samlet i en sak.

Klagerne mener at vedtaket om å samle alle elevene på en skole er et brudd på strategien i de planer Rennebu kommune tidligere har utarbeidet. Klagerne forutsetter at en så dramatisk endring av strategisk utvikling av lokalsamfunnet må være forankret i gode prosesser, hvor berørte grupper er inkludert, noe de mener ikke ble forsvarlig utredet og vurdert av kommunestyret før vedtak ble fattet.

Klagerne peker videre på at skysstider og -kostnader ikke er blitt tilstrekkelig utredet, at avgjørende informasjon om skolelokalene først ble tilgjengelig rett før møtet i kommunestyret og at hensynet til barnets beste ikke ble vektlagt i saksforberedelsene.

Fylkesmannen konkluderer med at saken har vært godt nok opplyst for det organ (kommunestyret) som har fattet vedtaket, og at berørte parter er hørt i prosessen. Han har likevel noen merknader i forhold til saksgangen.

Fylkesmannen skriver at han ideelt sett kunne imøtekommet anbefalt høringsperiode på 2 måneder, men konkluderer med at høringsprosessen på 24 dager har vært lang nok. Fylkesmannen har registrert bekymringen med tanke på trangboddhet på ny skole, men finner ikke dette tungtveiende i saken.

Nedleggelse av to skoler og en barnehage samlet i en og samme sak, strider ikke mot etablert praksis og strider heller ikke mot kommuneloven, heter det i fylkesmannens svar til Rennebu kommune.

Fylkesmannen skriver til slutt i sin redegjørelse til Rennebu kommune, at behandlingen av saken kunne vært mer omfattende, slik at det ikke ble skapt tvil om at prosessen har foregått på korrekt måte.

- Det er avgjørende at kommunens innbyggere har tillit til forvaltningens avgjørelser i saker med betydelige interesser, skriver fylkesmannen i sin konkluksjon.

I brevet, signert av konstituert utdanningsdirektør Jostein Magne Krutvik og fagkoordinator skole/integrering Margrethe Taule, konkluderer fylkesmannen i Sør-Trøndelag med at vedtak gjort av kommunestyret i Rennebu 10. januar 2017 er gyldige.

Lovlighetskontrollen tas derfor ikke til følge, og vedtaket stadfestes. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

- Kommunestyret ønsket en bekreftelse, og det har vi nå fått. Det er godt å få dette klarlagt, slik at vi kan legge denne ballen død, sier ordfører i Rennebu kommune, Ola Øie.

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Derfor var noen få husstander uten vann

Tomme vannkraner på Berkåk mandag kveld.

Hun kan bli ny rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole

Gerd Staverløkk blir tilbudt stillingen som ny rektor ved skolen på Berkåk.

Her spiser de eldre middag til normal tid

Gleden var stor ved Oppdal helsesenter mandag da beboerne for første gang fikk servert senere middag.

Snøfall betyr mer skimoro i Oppdal skisenter

Arnt Gulaker kommer med en gladnyhet til alle som ennå ikke har pakket bort skiutstyret for sesongen.

Hun er ny driver av Mjøens Plantesenter

Grønne fingre fra Østfold har tatt over driften av gartneriet på Festa etter Olav Mjøen.