Bilkjøring på Gjevilvatne

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Torsdag 17.1.1952


Tomt til kommunehus i Oppdal


I møte i Oppdal herredstyre mandag ble det vedtatt å kjøpe en tomt til et vordende herredshus av Aage Aune. Tomta ligger ved siden av meieriet, på den andre siden av vegen som fører opp fra riksvegen. Den ligger nærmere sentrum. Tomta er på omkring 4 mål og skal betales med kr. 5, - pr. kvm. Den nye tomta ligger dominerende til og kunne en få et vakkert herredshus der oppe ville det bli en pryd for strøket. Det er avsatt en del penger til foretagendet, men en mangler byggetillatelse og en kan nok rekne med at det kan bli andre vanskeligheter, så det vil nok ta sin tid før et herredshus kommer under tak.

Fredag 17.1.1936


Lys og kraft til Engan?


Det arbeides i disse dager med planer om å skaffe lys og kraft til Engan st. og omkringliggende gårder fra Opdal elektrisitetsverk. Det er også planer oppe om å anlegge et steinsliperi i nærheten av stasjonen som i tilfelle vilde bli en stor forbruker av kraft. For å få Opdal elektrisitetsverks ledningsnett dit op må legges omkring 8 km. høispentlinje. Det foregår i disse dager en prøvetegning for å få bragt på det rene hvor stort behov det er for lys og kraft i dette distrikt.

Torsdag 17.1.1952


Gjeterhundene får skattefrihet


Oppdal herredstyre behandlet på sitt siste møte spørsmålet om skattefrihet på de gårdene som er særlig utsatt for saueplagen. Det ble i den forbindelse referert et skriv fra O. I. Aalbu, der han peker på skattenedsettelse av skatten på buhund for de bruk som er særlig utsatt for saueplagen. Begge skrivelsene har vært behandlet i jordstyret som har foreslått skattefrihet for buhund på de bruk som er særlig plaget av sauer. Etter en del debatt ble det vedtatt at herredstyret kunne frita dem som lider mest under saueplagen etter anbefaling av jordstyret. Det blir i alle tilfelle bare på de bruk som har stor saueplage og dem som har renraset buhund.

Fredag 17.1.1936


Bilkjøring på Gjevilvatne


var det for første gang i år lørdag 11. januar. Isen er særlig sterk så en uten fare kan ferdes med bil der ute. Det var Erik Aalbu som lunnet ved.

Mandag 19.1.1942


Temming av reinsdyr


To karer som for etter rein i Hornfjellet kom torsdagskveld heim til bygda med hver sin rein. De leidde dem som det skulle være andre husdyr etter riksveien oppover bygda til Vognill. Foruten Ole Renander som eide dyrene var det Lars Sande og Arnt Vognill som var med på dette mesterstykket. Fredag tok de så med dyrene til fjells igjen. De skulle lede dyrene foran flokken for å få den fra fjellene mellom Storlidalen og Gjevilvassdalen til Skardalen.

Torsdag 16.1.1964


Kjøttokse


Nokre gardbrukarar i Drivdalen har nyleg fått tak i ny okse, av kjøttferasen Aberdeen-Angus. Dette er ein skotsk rase, små, men svært kjøttsette dyr. Kvalitetsmessig skal dette vera av verdens beste kjøttferaser. Oksen er leigd for sesongen, og det er tanken å bruke den til brukskryssing med vanlege mjølkekyr, og på denne måten forbetre slaktekvaliteten.

Mandag 19.1.1942


Kjøpt gard


Einar Lauvås har kjøpt garden Veslløkka på Nordskogen av Erik J. Løkken for ein pris av 6 500.- kr.

Torsdag 15.1.1969


Forlovelse


ble inngått Nyttårsaften mellom Reidun Aalmen, Oppdal og Magne Ragnar Dalen, Folldal.

Fredag 17.1.1936


Etioperne


var nylig så frekke at de skjøt på et fly der Mussolinis sønn Vittorio var med. Som en liten undskyldning kan nevnes at flyet kastet bomber.

Torsdag 22.1.1970


Ola E. Stugu


ble gjenvalgt som ordfører i Oppdal for 1970-71. Som varaordfører ble gjenvalgt Erik A. Nerhoel. Mikal Morken fikk 10 st. både som ordfører og varaordf.

19.1.1987

Røde Kors-samarbeid

Hjelpekorpsene i Oppdal og Rennebu innleder et samarbeid som skal gi bedre beredskap og mer effektiv tjeneste i krisesituasjoner. Kommunegrensen har tidligere fungert som et unaturlig hinder ved utrykninger i fjellet. Styrkene skal samordnes gjennom øvelser, og det er satt opp en felles beredskapsliste, noe som blant annet innebærer at rennbyggen tar sin del av vaktholdet i Vangslia.

- Oppdal og Rennebu har store felles fjellområder. Tidligere har vi sett en viss kniving om oppgavene i grensetraktene. Det er ikke praktisk å ha tilfeldig plasserte kommunegrenser som skillelinje for aktiviteten. Særlig i krisesituasjoner har dette vært et problem, sier leder Marie Langseth (Oppdal) og operativ leder Einar Engdal (Rennebu). (…)

Hjelpekorpsene i Oppdal og Rennebu har også tidligere samarbeidet, men man skilte lag på slutten av sekstitallet. Tanken om nytt samarbeid oppsto under en fest sist vår, der Rennebu var gjester i Oppdal. Aktiviteten har vært heller laber i Rennebu en del år, men er nå i ferd med å ta seg betraktelig opp. Det er betegnende at det på vinterøvelsen i 1985 var 3 som møtte fram, mens man sist sommer hadde et oppmøte på 17. Den siste vinterøvelsen ble holdt med 27 medlemmer til stede. I dag har hjelpekorpset i Rennebu nærmere 50 aktive medlemmer. I Oppdal har utviklingen gått den andre veien. For få år siden hadde man 80-90 aktive medlemmer, mens det tilsvarende tall i dag er 30. Begge lagene har imidlertid en god del folk i reserve, som stiller opp i krisesituasjoner. (…)

Mandag 19.1.1942

Den første som innvidde politistasjonens «fyllearrest» var en tilreisende, som for tiden oppholder seg på Sunndalsøra. Han hadde øyensynlig fått sitt forsinkede julebrennevin først nå, men uheldigvis ble det denne gang misbrukt med den følge at politiet måtte ta seg av ham. Han klaget hverken over losjiet eller over forelegget på kr. 50.-, betalte og forlot stasjonen stilltiende dagen etter.

Fredag 17.1.1936

Alle befordringsmidler har vært brukt på Gjevilvatne, fortalte en mann mig. Som før nevnt var det bil der ute lørdag. Hestekjøring og flyvemaskinlanding har det vært der ute før. Det har også vært motorsykkel utover i disse dager.