Vil inn med en tredjepart med målsetning om å løse konflikten

Kultur

Gjennom brev til rådmannen, ordfører, styret i Oppdal Kulturhus KF og enhetsleder ved Oppdalsmuseet, samt oppslag og leserinnlegg i media, er det kommer frem flere forhold som angår forholdet mellom de ansatte, frivillige og øvrig ledelse på Oppdalsmuseet. De frivillige har som en følge av dette lagt ned arbeidet, samtidig som to av de ansatte er sykemeldt og én er i permisjon.

Kommunestyret skulle i dag ta en beslutning på hvordan denne saken skulle løses. Rådmannen hadde i sin tilrådning anbefalt at kommunestyret skulle nedsette en arbeidsgruppe med mål om å løse konflikten som er oppstått ved Oppdalsmuseet.

Ingrid Grøtte Johansson (Sp) har vært mangeårig medlem i styret i kulturhusforetaket. Hun mener dette er en sak de helst ikke skulle ønske var på bordet.


- Dette er en sak som egentlig skulle ha kommet til styret. Vi har hatt museet i vårt foretak siden 2015, sier hun.

Hun påpeker at dette er en sak de må ta på alvor.

- Frivilligheten på museet har gjort og gjør en fantastisk jobb. Det som har kommet opp er svært beklagelig og det er det ingen som er tjent med, sier hun.

Vil flytte Oppdalsmuseet over til kommunen

Ingvill Dalseg (H) mener det er viktig at vi verner om kulturen og museet vårt.

- Kultur er historie, verdier og tradisjoner og det er noe Oppdalsmuseet leverer godt på. Kulturlivet vårt skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig og kulturen hjelper oss med å forstå hvem vi er, sier hun.


Hun fremmet et forslag, hvor Høyre, Odd Arne Hoel (Uavh), Steinar Granlund (Uavh) og Senterpartiet (minus Arne Braut og Ingrid Grøtte Johansson) var med, om at Oppdalsmuseet skulle overføres tilbake til kommunen og rådmannsstaben.

Tor Snøve (Ap) påpekte at frivillighet er en viktig bit i Oppdal.

- Vi må finne ut av veien videre og tenke oss godt om hvilket vedtak vi skal gjøre i dag, sier han.

Betent personalsak

Kari Toftaker (Sp) syntes det var svært beklagelig at en slik sak som dette skulle føres i kommunestyresalen.

- Saken er allerede en stor belastning for mange, det må føles ubehagelig å lytte til en personalsak på radio.

Toftaker sier at Oppdalsmuseet er en av Oppdal alle største kulturskatter.

- Så er det slik at de som skal åpne dørene for publikum sitter i en svært betent personalsak. Konflikter i bedrifter er ikke uvanlig. Men det som er uvanlig i denne saken er det enormt store omfanget av saken. Konsekvensene. Når en organisasjon strever så lenge uten å se lyset i tunnellen så føler jeg det er viktig å endre organisasjonsform, sier hun.

- Ledelsen i kulturhuset informerte oss om Oppdalsmuseet før jul . Jeg hadde mange løsningsforslag, men jeg følte at alle mine forslag ble avvist, sier Toftaker.

Tor Snøve foreslo at politikerne skal oppnevne en tredjepart med nødvenig kompetanse med mål om å løse konflikten som er oppstått.

- Når man har kommet så langt at man må ha en megler for å løse en konflikt så forteller samtidig at saken er så betent at man ikke har egne ressurser som er tilstrekkelige til å løse saken. Det er et sykdomstegn. Tida er nå inne for å gi museet blanke ark i -  god tid før 17. mai, sier hun.

- Vi skal ikke ta part i denne saken

Ordfører Kirsti Welander (Ap) mener det er viktig at kommunestyret bevisstgjør rollen politikerne har.

- Vår rolle er på ingen måte å ta part i konflikten som har oppstått. Vår rolle er å gi en tydelig tilbakemelding til styret og at vi løser opp i konflikten på en god måte, sier hun.

Oppdal er rangert som en av de tjue beste kulturkommunene i Norge. I Trøndelag er de nummer tre på lista, bak Røros og Trondheim.

- Museet er en viktig del av det og det er noe jeg ønsker at styreleder, medarbeidere og frivillige skal ta med seg videre. Nå håper jeg at vi kan gå sammen og snakke med hverandre og at vi sammen kan komme fram til felles løsninger, sier hun.

Vedtak

Fellesforslaget fra Venstre, Arbeiderpartiet, Ingrid Grøtte Johansson (Sp) og Arne Braut (Sp) ble vedtatt med 13 stemmer. Rådmannens tilrådning ble ikke vedtatt.

Høyre, Odd Arne Hoel (Uavh), Steinar Granlund (Uavh) og Senterpartiet (minus Ingrid Grøtte Johansson og Arne Braut) kom med to fellesforslag. Det første falt med elleve stemmer.

Forslag nummer to ble avgjort etter ordførerens dobbeltstemme. Det var likt mellom de som stemte mot og for forslaget. Dermed måtte Welander for første gang i sin ordførerperiode bruke sin dobbeltstemme. Dermed falt forslaget med 12 mot 13 stemmer.

Vedtaket blir som følger: Kommunestyret ber om at styret i Oppdal kulturhus KF oppnevner en ekstern objektiv tredjepart med nødvendig kompetanse med mål om å løse konflikten som er oppstått. Kommunestyret legger følgende føringer for arbeidet:

  • Den oppnevnte tredjepart skal megle mellom representanter for de ansatte, frivillige og ledelse. De ansatte kan representeres av tillitsvalgte.
  • Alle parter må akseptere den foreslåtte tredjepart før endelig valg av tredjepart skjer.
  • Det forutsetter at arbeidet dekkes innenfor foretakets gjeldene rammer.
  • Som en del av prosessen ber kommunestyret om at styret i kulturhuset framlegger en evaluering av dagens organisering, samt en drøfting om framtidig organisering og aktuelle samarbeidsformer for museet. Sak om arbeidet som er gjort og resultat av dette, legges fram av styreleder i Oppdal kulturhus KF for kommunestyret senest 9. mai 2019.