Ting som mangler, som må løses snarest og som koster lite

Sigmund Fostad vil ha svar fra rådmannen
Meninger

Sigmund Fostad vil ha svar fra rådmannen på neste kommunestyremøte om følgende:

Da de nye traseene for E6 og R70 ble planlagt og prosjektert, ble det understreket fra rådmannen, kommunestyret og Statens vegvesen at de nye vegomleggingene i sentrum skulle ta  avgjørende hensyn til de myke trafikantenes sikkerhet. Det ble faktisk lovet at kryssingsløsningene skulle ordnes på de myke trafikantenes premisser.

Vi kan i dag dessverre konstatere at det fortsatt er vesentlige mangler i oppfølgninger av dette ved ferdiggjøringen av de nyanlagte vegene. I tillegg viser erfaringene at det trafikkmønstret som følger av de nye løsningene, i seg selv skaper kompliserte trafikkforhold, samtidig som de medfører unødvendig mertrafikk, som igjen påvirker de myke trafikantenes sikkerhet.

På denne bakgrunn vil jeg minne om at rådmannen på tidligere forespørsel fra meg opplyste at disse forholdene skulle tas opp med Statens vegvesen umiddelbart. Etter det er det ikke skjedd noe, og jeg har en gryende mistanke om at kommunens representanter har akseptert den sjaskete ferdiggjøringen av anleggene som vi nå har.

Det har gått atskillig tid siden de nye vegstrekningene ble åpnet og deklarert som ferdige fra Vegvesenets side. Er det ulykker de venter på når rullestolbrukere, gående og syklende henvises til kryssinger av E6 for å komme til butikker og friområder uten ordnede kryssingsforhold?

Jeg konstaterer at følgende forhold har avtegnet seg som særdeles uakseptable, og bør settes i stand snarest mulig:

1. Manglende fotgjengerovergang på E6 øst for rundkjøringa ved Hydro/Texaco.

2. Manglende fotgjengerovergang på E6 rett ut for Slepphaugråket – over til gangvegen på motsatt side av E6.

3. Istandsetting av tidligere gang- og sykkelvegen sør for E6 fra Storlismia og fram til fotgjengerovergangen nevnt under pkt. 1.

Dessuten finner jeg grunn til å peke på følgende løsninger for å skape enklere og mere hensiktsmessige trafikkavvikling i Torvområdet:

4. Ny rundkjøring for personbiler på R70 der det nå er innkjøringer til øst- og vestsiden av Torvområdene fra R70. Dette vil kunne avlaste dagens betydelige og ”unødvendige” ”daukjøring” både på E6 og Inge Krokans veg.

5. Innkjøringen til Torvområdet fra øst (tidl. E6) bør snarest skiltes som område for parkering av personbiler, samt forbud mot at lengre kjøretøy kjører inn i parkeringsområdet. Jeg vet at dette krysset er planlagt ombygd for ca. én million kroner, men det vil ikke kunne hindre ”feilinnkjøring”. Altså vil en slik ombygging bare kunne bety unødig bruk av penger.

Jeg tar sjansen på igjen å spørre rådmannen om når vi kan regne med å få forsvarlige kryssingsløsninger av riksvegene i sentrum for de myke trafikantene, slik det ble lovet fra starten av?

Kanskje vi kan håpe på tilfredsstillende løsninger i det nye året?

Svaret kan Fostad få i kommunestyremøtet 18. januar.