Senterpartiet vil utrede P-hus og -kjeller i sentrum

- Parkeringskjeller og parkeringshus må bli en del av parkeringsløsningen i Oppdal sentrum – nå!
Meninger

I førstkommende kommunestyremøte fremmer Arne Braut og Kari Toftaker (Sp) følgende interpellasjon:

Den aller innerste kjernen av Oppdal sentrum er i støpeskjea.  Vi er i ferd med å legge de aller viktigste premissene for sentrumsutviklingen her i Oppdal – for lang tid framover. Vi som politikere har et stort ansvar i denne sammenheng; -vi må sikre oss at ” grunnmuren” bygges stødig og er godt forankret blant de aktørene som skal investere og utvikle virksomhet og samtidig bidra til å gjøre sentrum «trivelig».

For Oppdal som handelssentrum er tilgjengelighet med bil en av de viktigeste premisser for    handelsvekst. Parkeringsplasser må vi ha. Undersøkelser viser at hver parkeringsplass er estimert til en årlig verdi på 1 – 2 millioner kroner i omsetning og i denne sammenheng er det særs viktig hvordan vi legger til rette for parkering.

Vi vil i denne sammenheng vise til reguleringsplan for Oppdal sentrum og spesielt kravet til parkering i forbindelse med nye utbygginger der kommunestyret den 16.03.16, sak 16/8 vedtok følgende:

Kommunestyret ber rådmannen utrede framtidige behov for parkering i og i umiddelbar nærhet av Oppdal sentrum. Disse momentene belyses særskilt:

Analyse av kapasitetsbehov i et 10-20 års perspektiv. Behov for flateparkering i sentrum. Behov og muligheter for innendørs parkeringsløsninger under bakken og i parkeringshus. Muligheter for finansiering av fremtidige parkeringsløsninger.

Vi viser i tillegg til«Parkeringsutredning II» den 05.04.17, sak 17/29, der vedtok kommunestyret følgende:

Kommunestyret vedtar bygningsrådets forslag «Oppdal sentrum – parkeringsutredning II», behandlet av bygningsrådet 30.01.17 i sak 17/1 med følgende endringer:

• Som rådmannens framlegg i sak BR 17/1, se vedlegg 1 og 2 i sak av 30.01.17.

• Næringslivet inviteres til dialog i arbeidet med parkeringsløsninger for Oppdal sentrum for å se på helhetlige løsninger.

• Oppdal kommune avklarer behov med de aktørene som har service- og beredskapskjøretøyer i parkeringssona, med mål om å få til en god løsning for disse.

• Kommunestyret vedtar en videre utredning av parkering i sentrum. Prosjektet utvides til å innbefatte et mulighetsstudium med en ekstern aktør.

Den utredningen som ble fremlagt omhandlet også muligheter for innendørs parkeringsløsninger under bakken eller i parkeringshus. Dette er et arbeid som nå må fullføres.

Gjeldende reguleringsplan forutsetter fortetting, - noe som også øker behovet for flere parkeringsplasser. Ut fra dette viser reguleringsbestemmelsene muligheter for parkeringskjeller og parkering i flere plan. Nye bygninger skaper ny aktivitet og økt arealbehov. 

Fortetting blir derfor i denne sammenheng ikke bare et spørsmål om fortetting av bygninger, dette må også gjelde fortetting av parkeringsmuligheter gjennom å legge til rette for/stille krav til, parkering under bakken eller i parkeringshus.

Vi registrerer at det i forbindelse med utbygginger fremmes søknader om parkeringsløsninger uten parkeringskjeller. Dette begrunnes både ut fra praktiske og økonomiske hensyn.

Reguleringsplan med bestemmelser legger føringer for ønsket utvikling. Da er det meget viktig at dette følges opp gjennom byggesaksbehandlingen og at det legges opp til løsninger som bidrar til dette. Med de planer som nå foreligger er det et behov for å løse parkering i sentrumsområdet i en større sammenheng, og det må utredes om dette kan løses med parkeringskjeller/parkeringshus, nettopp for å oppnå ønsket utvikling.

Denne problemstillingen har tydelig kommet frem i forbindelse med utvidelsesplan av Skifer Hotel og i forbindelse med etableringsplanen av innovasjonssentret i regi av SIVA. Investeringen i størrelsesorden 130 millionerkr i et innovasjonssenter vil bli et stort aktivum og bidra til å skape ny og spennende aktivitet og styrke Oppdal som handelssentrum.

Vi mener derfor at etableringen av innovasjonssentret må ses på som en mulighet for å løse behovet med å etablere parkeringskjeller/parkeringshus i en større sammenheng. Dette ut over kravet i forhold til reguleringsbestemmelse for selve utbyggingen.

Vi mener derfor at det må iverksettes et arbeid for å fullføre parkeringsutredningen jfr  K-sak 17/29. Det forutsettes avklart muligheter for innendørs parkeringsløsninger under bakken eller i parkeringshus, herunder mulige samarbeidsløsninger for parkeringskjeller/parkeringshus blant næringsaktører i området både i forhold til arealbruk og investeringsbehov. Her må kommunen ta en aktiv rolle.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen gjenoppta arbeidet med parkeringsutredningen, jfr. kommunestyrets vedtak av 05.04.17. sak 17/29.

Spesielt ønsker kommunestyret å få utredet muligheten for etablering av parkeringskjeller/parkeringshus på aktuelle arealer i sentrumsområdet. Det forutsettes et samarbeide mellom Oppdal kommune, Innovasjonssentret og aktuelle næringsaktører der arealbruk, organisering, økonomi/finansiering avklares. Utredningen gjennomføres  om nødvendig ved hjelp av innleid ekstern fagkompetanse.

Kommunestyret ber om at arbeidet legges opp på en slik måte at dette ikke forsinker prosessen med etableringen av Innovasjonssenteret.

Arbeidet følges opp gjennom behandling i Bygningsrådet og Formannskapet før sluttbehandling i kommunestyret.