Ny idrettshall - skal vi snu i 13. time?

- Nei, jeg har ikke sovet i timen, skriver Anne Grete Hoelsether.
Meninger

Nei, jeg har ikke sovet i timen! Da fylkestinget i Trøndelag behandlet sak om ny idrettshall i Oppdal før jul, ble vedtaket at fylkesrådmannen skulle gå i dialog med kommunen om eventuell ny plassering, under forutsetning av at byggestart ikke ble forskjøvet.

Å forskyve byggestart vil for det første få økonomiske konsekvenser. Allerede gjennomført anbud og kontrahering må gjøres på nytt, og fylkeskommunen må påregne et erstatningskrav fra vinner av anbudet. I tillegg vil arbeidet med reguleringsplan rykke tilbake til start.

At enkelte lokalpolitikere hevder at noen måneders utsettelse av byggestart ikke har noen betydning forbauser meg. Hva vet de som byggherre og fylkesrådmann ikke vet? Rådene fra våre rådmenn, både i kommunen og i fylket, er at en utsettelse setter hele prosjektet i fare.

Idrettshallen er ferdigtegnet og kontrakter er undertegnet med entreprenør. Og, signerte avtaler forlater man ikke uten at det får konsekvenser. Fylkesrådmannen advarer om erstatningssøksmål, men det overser Toftaker, Riise og Mellemsæter.

Fylkesrådmannen sier videre at en ny prosjektrunde kan innebære at vårt prosjekt rykker bak i køen av de svært mange prosjektene som nå ligger på vent i nye Trøndelag fylkeskommune.

Tør vi gamble på at rådmann og politikere i fylkestinget vil være like positive til et nytt idrettshallprosjekt? Tør vi gamble på at de vil bruke ytterligere millioner på et hallprosjekt i Oppdal, når enkeltpolitikere i trettende time vil ha noe annet enn det vi har blitt enige om?

Utviklingen av Oppdal videregående skole vil settes også på vent – igjen – dersom vi forkaster de vedtatte planene og begynner på nytt. Oppdal videregående skole har ventet på Oppdal kommune siden våren 2016!

Prosjektgruppa har gjennomført gjennomarbeidede analyser for investerings- og driftsfasen. Dette overser også Toftaker, Riise og Mellemsæter. De reiste til byen og fortalte utdanningsdirektøren og prosjektlederen hvordan prosjektet egentlig bør være.

Nei, nå må vi besinne oss. Nå må vi vise at vi har respekt for politiske vedtak og for grundige arbeidsprosesser. Vi står ikke «med lua i handa» ved å holde oss til de opprinnelige vedtakene. Vi er heldige, og får en gavepakke fra fylkeskommunen som har sagt seg villig til å investere 100 mill. i ny idrettshall her. I tillegg ligger det inne inntil 200 mill. til utvikling av Oppdal videregående skole.

Nå håper jeg vi kommer i gang og får til denne idrettshallen som så sårt trengs!


Vedtak 21. juni 2017 – handlingsplan

Idrettshall Kommunestyret viser til framlagt skisseprosjekt for idrettshall utarbeidet av arbeidsgruppe med repr. fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune. Realisering av idrettshall-prosjektet i tråd med prosjektrapport, innarbeides i handlingsplanen.

Tiltaket medfører 2,0 mill. kr. i årlige økte utgifter og tapte leieinntekter for Oppdal kommune. Forslaget finansieres ved bruk av ubenyttede frie midler, samt å forlenge avdragstid på eksisterende lån tilsvarende en redusert avdragsbelastning, som samlet gir inndekning på 2,0 millioner kroner.

Kommunestyret ber om at man ved videre prosjektering vurderer plassering av ny idrettshall i tilknytning til eksisterende idrettshall. Årlig beløpet overføres til fylkeskommunen og utgjør kommunens bidrag til investering og FDV i idrettshallen som vil eies av fylkeskommunen.  Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid med reguleringsplan for avklaring av ny idrettshall.