Det må bygges mer fylkesvei

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er for stort.

Nerskogsveien har lenge vært berømt for sin dårlige standard. Eksempelet på bildet er fra et av de "snillere" paritiene av den fylkeskommunale veien.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Fylkesveiene er viktige regionale veier av stor betydning for verdiskaping og næringsliv. Med Høyre i regjering tas dette arbeidet på alvor, og vi tar grep for å redusere etterslepet.

Fylkesveinettet utgjør 48 prosent av det totale offentlige veinettet i Norge og fylkesveiene binder sammen distrikt og kommuner. Trøndelag er for eksempel Norges nest største veieier, bare overgått av staten.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er for stort. Dagens regjering med H, Frp og V har sammen med KrF iverksatt tiltak som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det viktigste har vært å styrke kommuneøkonomien og øke rammetilskuddene til fylkeskommunene.

Sånn har fylkene selv hatt muligheten til å prioritere mer penger til fylkesvei. Vi ser likevel at det rødgrønne styret i Trøndelag ikke har valgt å prioritere fylkesvei like høyt som de borgerlige partiene på fylkestinget. Fylkespolitikerne fra Ap må holdes til ansvar for at fylkesvei ikke har stått lenger opp på prioriteringslista.

Selv om det allerede blir brukt betydelige midler på fylkesveiene, er vi alle enige i at etterslepet er for stort og at det er behov for en fortsatt satsing.

I forrige uke fikk regjeringspartiene sammen med Krf vedtatt et forslag i Stortinget om å utrede en belønningsordning som skal styrke fylkeskommunene ytterligere, og gjøre det enklere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Ordningen går ut på at fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet.

Dette er en bærekraftig løsning. Det ivaretar fylkeskommunenes ansvar og selvstendighet til selv å prioritere, samtidig som staten bidrar med ekstramidler der behovene er størst. I denne sammenheng er det også viktig å vurdere hvordan viktige eksportveier kan rustes opp til å dekke næringslivets behov.

En belønningsordning vil gi fylkeskommunene enda ett verktøy for å redusere vedlikeholdsetterslepet og bygge sikre og fremkommelige veier.