Revidering av økonomiplanen i Rennebu kommune

Arve Withbro svarer på Ola T. Lånkes uttalelser i nytt leserinnlegg.

Arve Withbro  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Svar på leserinnlegg fra Ola T. Lånke, publisert på Opdalingen.no 08.07.18


Senterpartiet stiller seg undrende til Arbeiderpartiets opptreden i kommunestyret

I et leserinnlegg spør de om de politiske partiene i Rennebu sitter inne med samme informasjon om den økonomiske situasjonen i kommunen.


Jeg viser til mitt innlegg i Opdalingen 4.juli om ovennevnte, og påfølgende uttalelser fra Ola T. Lånke, KrF, i Opdalingen 6.juli og Senterpartiets kommunestyregruppe i Opdalingens nettavis nå i helga (red. anm: dagens innlegg til venstre). For min del skal jeg ikke videreføre denne debatten, men har raskt følgende kommentarer til de to nevnte uttalelsene:

Til en lett indignert Ola T. Lånke, som til vanlig er outrert profesjonell til å skille sak og person;

Forstår det sånn at du helst hadde sett at revidering av økonomiplanen hadde skjedd etter frimurerprinsippet, i det dulgte rom.

Det kan synes som du har gitt opp trua på at Rennebu kommune kan framstå som en egen kommune, og det er i det minste en ærlig tilnærming til saken.

Til Senterpartiet;

Økonomisituasjonen og de faktiske tall, dog med nye tall ved hver rullering, har foreligget over flere år, men vi politikere har ikke villet innse dette og derfor ikke foretatt oss noe. Enklere å avvente hva rådmannen kommer med, dvs. la andre dra lasset, og event komme med kritikk i etterkant.

Med hensyn til ansvarlighet, var det jo det Arbeiderpartiet la opp til da vi ønsket oss en grundig KOSTRA-analyse med påfølgende sammenligninger med snittkommuner.

SP sier de vil jobbe for sykehjem, for aktivitetspark og for næringsutvikling. Den jobben mener vi i AP må gjøres politisk, ikke av rådmannen og administrasjonen alene. Å jobbe for nytt sykehjem betyr for eksempel å gi plan- og byggekomitéen et nytt mandat så fort som mulig, slik at arbeidet kan fortsette. Det ble nedstemt. Nå står prosessen med sykehjem helt uten politisk involvering.

Med dette er jeg ferdig med debatten i denne omgang, med da følgende konklusjon: KrF og SP har sendt prosjektet opprusting av helsesenteret ut av økonomiplanen, dvs. skrinlagt prosjektet eller utsatt det på ubestemt tid til etter 2021. Og hva kan de statlige rammebetingelsene være da?

Arve Withbro