Venter spent på svaret fra ministeren

John Torve  Foto: Arkiv

Meninger

Regjeringens rovdyrpolitikk

Oppdal Høyre har sendt brev til sin egen regjering ved Klima - og Miljøvernminister Ola Elvestuen om rovdyrforvaltningen. Vi venter i spenning på svaret. 

Vi i Senterpartiet har tydelig rovdyrpolitikk i vårt partiprogram med mål om å styrke mulighetene for matproduksjon og samtidig øke tryggheten for våre beitedyr i landet vårt. Vi vil ha lokal forvaltning av verneområdene og vi vil redusere bestandsmålene for alle de store rovdyra. Både Oppdal, Rennebu og Trollheimen er prioriterte beiteområder, det vil si at det ikke skal være yngling av rovdyr i disse områdene. Tidligere i år ble det gjort flere observasjoner av ei jervtispe med 3 valper i Storlidalen. Dette beviser at det likevel foregår yngling i Trollheimen. 

Forvaltning av rovdyr må skje på en slik måte at husdyra våre ikke lider unødig. Lokale myndigheter og de regionale rovviltnemndene må gis større myndighet i rovdyrforvaltningen i tråd med Stortingets rovdyrforlik. Men i prioriterte beiteområder må det skilles klart mellom lisensjakt og uttak av skadedyr.

Norge trenger utmarksnæringene for å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet og for å utnytte naturressursene best mulig. Høsting av utmarksressursene er mange steder svært begrenset eller umuliggjort fordi rovdyr prioriteres framfor beitenæringa. Dette fører til store lidelser og død hos husdyr. I tillegg vil vi risikere gjengroing av kulturlandskapet, svekkede lokalsamfunn og redusert verdiskaping hvis beiteressursene nedprioriteres. Jakt, friluftsliv og annen rekreasjon svekkes også når rovdyrtettheten øker. Dette påvirker i tillegg livskvaliteten til de som bruker naturen. Beitenæringene - både landbruk og reindrifta, samt høsting av naturressurser gjennom jakt og fiske må ha forrang framfor rovdyra. 

Landbruks - og matmeldingen forutsetter økt matproduksjon de neste 20 år. Det må legges til rette for en rovdyrforvaltning som bidrar til at målet kan nåes gjennom økt matproduksjon basert på våre beiteressurser. Vi må sørge for effektivt uttak av skadedyr - selv om bestandsmålene ikke er nådd. 

Senterpartiet vil at det skal bevilges mer midler til skadeforebyggende tiltak og ha uttak som skadeforebyggende tiltak.  Det må utøves en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning slik at konfliktnivået i landbruket blir redusert.

Høyre og Venstre sitter i samme regjering med helt ulikt syn på rovdyrpolitikken i Norge. Vi venter som sagt i spenning på om Elvestuen gir - eller ikke gir - et fornuftig svar på hvordan regjeringen vil løse rovdyrproblematikken. 


John Torve

Leder

Oppdal Senterparti