Vi tar ansvaret. Det vil styrke ”det gode liv” for alle i regionen

Børge Dahle 

Meninger

Fylkesmannen gjorde, som bakgrunn for sin konklusjon om sammenslåing av Rennebu og Oppdal, et omfattende og grundig arbeid. Man sikrer ”det gode liv” for alle i regionen best ved en sammenslåing.

Politikerne i Rennebu var i utgangspunktet meget skeptisk til å møte Oppdal for å diskutere sammenslåing. Et samlet formannskap var til dels meget negativ. I et medlemsmøte i SP der ”gammelordfører” Jostein Hoel engasjerte seg sammen med flere for at en måtte takke ja til invitasjonen fra Oppdal, ble det reist forslag om å opprettet kontakt. Etter hvert kom prosessen i gang.

Holdningene i formannskapet i Rennebu endret seg. Innsikt og forståelse førte til at en vil gå inn for sammenslåing. Men - en hadde bestemt at en folkeavstemming skulle gjennomføres og resultatet kjenner vi.

Det er en reell problemstilling når redaktør Lereggen påpeker at  ”det hadde vært greit å få all synsing av bordet”.

Prosessen for sammenslåing av Rennebu og Oppdal, basert på en kunnskapsbasert forståelse, skulle tilsi at både det valgte lokaldemokratiet og departementet mener at sammenslåing er å foretrekke. Men de vegret seg for å ta en avgjørelse! Lokalpolitikerne forklarte sin snuoperasjon med at de ”har tvilt seg fram til at sammenslåing er det beste for befolkningen i Rennebu”. De engasjerte seg svært lite for å få folket til å støtte sin konklusjon.

Da får vi ”427” ta ansvar og vise handlekraft for å styrke potensialet for ”det gode liv” for alle regionen. Vi stemmer JA for grensejustering. En grensejustering vil være bra for oss og det vil øke sannsynligheten for sammenslåing . Det vil ivareta våre egeninteresser og våre etterkommere på best mulig måte. Vi lytter til ”ekspertisen”  og støtter opp om det den kunnskapsbaserte forståelse både formannskapet i Rennebu og Fylkesmannen kom fram til.

I alle endringsprosesser er det nok alltid slik at et mindretall må vise vei. Fylkesmannen har gitt oss et råd. Formannskapet I Rennebu var en del av mindretallet, de ”tvilte” seg fram til en konklusjon for sammenslåing. Vi bidrar på vår måte og støtter opp om denne konklusjonen.

Det er kommunevalg i år. Vi forventer at vi har og får politikere som er i stand til å ta et valg til beste for befolkningen.  Ordførerkandidat for Sp, Siv Remetun, peker på at det er to mulige løsninger dersom kommunen skal opphøre som selvstendig . Sammenslåing med Oppdal eller en tredeling av kommunen. Det blir det nye kommunestyret som må avklare hva som er best for de ulike kretsene i kommunen.

Diskusjonen om kommunesammenslåing burde bli den største valgkampsaken i Rennebu. Hvor står partiene og hvor står ordførerkandidatene i dag? Hva er deres kunnskapsbaserte forståelse og vil de stå ved sin etablerte forståelse?