Gangveg møter tilbygg

Ingvild Vikan.  Foto: Arkiv

Meninger

Oppdal SV registrerer at Coop søker om å få bygge et tilbygg til varehuset i Oppdal. 

Dette innebærer at Vetltorget skal rives for å gi plass for det nye tilbygget.  Det medfører at en av de aller viktigste gang- og sykkelvegforbindelsene gjennom sentrum blir brutt.

Vi ser av tegninger som er framlagt at forbindelsen skal snirkle seg rundt det nye tilbygget! Hvor attraktivt er dette da?

Den korteste vegen mellom to punkt er den rette linja – og det vet alle og enhver som går eller sykler.  Oppdal sentrum har hatt en god gangvegstruktur for myke trafikanter, mye på grunn av den klare forbindelsen mellom Nyvegen, langs Coop, over Rv 70 og ned til forretningsområdet sør for riksvegen. 

Det har vært lagt større vekt på tilrettelegging for de myke trafikantene i de seinere år, noe som har ført til at sentrum brukes på en helt annen måte nå enn før, ikke minst takket være rasjonelle forbindelseslinjer mellom forretninger og andre aktiviteter i sentrum.  Nå skal en av de viktigste gangaksene punkteres av dette tilbygget.

Det er inngått avtale mellom kommunen og utbygger der det blant annet framgår at funksjonaliteten på ny gang- og sykkelveg ikke skal være dårligere enn nåværende. 

Dette mener vi er en umulighet slik det er foreslått løst.  Klart det blir dårligere funksjonalitet på en gangveg som skal gå rundt bygget i stedet for slik det er nå: Rett fram. 

Dette er ikke et folkehelsefremmende tiltak slik vi i Oppdal SV ønsker.  SV krever at kommunen ber COOP finne en løsning som bedre ivaretar de myke trafikanters behov, enn å snirkle seg rundt det nye tilbygget.

Ingvild Vikan

Listekandidat Oppdal SV