- Vi vil at Rennebu skal være en offensiv kommune inn i det grønne skiftet

Ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås i Rennebu Arbeiderparti svarer Karl Olav Mærk.

Ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås.   Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Skrevet av ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås, Rennebu Arbeiderparti

Vi takker for brev til oss og øvrige politikere i Rennebu. I brevet ber du om svar på tre konkrete spørsmål.

Her kan du lese innlegget til Karl Olav Mærk.

Du spør om vår mening om vindkraftutbygging i Ilfjellet og Ramsfjellet. Bakgrunnen er NVEs nasjonale ramme for vindkraft og kart som viser oversikten over egnede områder for vindkraft i Rennebu. Det er viktig å presisere at NVEs nasjonale ramme ikke er en blankofullmakt til å sette i gang med bygging i de områdene som er vist som spesielt gunstige med tanke på vindforhold. For Rennebu sin del er dette to viktige fjellområder som over tid har vært prioritert å verne. Det har blant annet ført til at du ikke finner hyttefelt og hyttebygging her. For oss er det viktig å bevare områdene videre og derfor er vi imot vindkraftutbygging i disse områdene.

Videre spør du om hva vi har tenkt å foreta oss i sakens anledning før høringsfristen. Rennebu kommune vil gi en høringsuttalelse i saken. I Rennebu Arbeiderparti har vi alltid medlemsmøter hvor store saker blir diskutert og på denne måten prøver vi å finne standpunkt i vanskelige saker. Enkelte saker tar vi opp i flere medlemsmøter og på noen saker innhenter vi også eksterne innledere. Alle medlemmer kan be om medlemsmøte ang enkeltsaker. Utover det følger vi debatten og setter oss inn i saken gjennom ulike fora.

Det siste spørsmålet går på om vi vil involvere innbyggerne eller, som du skriver, «stole på egne vurderinger» når det gjelder mulig utbygging av vindkraft i Rennebu. Måten spørsmålet er skrevet på etterlater et inntrykk av at vi politikere er soloartister, men det er vi ikke. Vi er valgt av folket som innbyggernes talerør, derfor er det alltid viktig å snakke med og høre innbyggerne våre før vedtak fattes i tillegg til saksbehandlers utgreiing. I ulike saker er det ulike meninger, men til sammen skal vi klare å lande demokratiske vedtak. Hvordan en innbyggerinvolvering vil gjøres i akkurat denne saken er det ikke tatt noen beslutning om, men kommunepolitikere bør alltid lytte til sine innbyggere ellers gjør vi ikke jobben vår.

Så ønsker vi å si litt mer om Rennebu og vindkraft. Allerede i 2010 ble TrønderEnergis vindkraftstrategi vedtatt som en del av målet for å øke produksjonen av grønn energi. Rennebu kommune kom ikke inn på eiersiden før i 2012 da vi kjøpte Rissa kommunes utlagte 6.767 B-aksjer og som utgjør ca. 0,06 % av eierandelene. Totalt eies Trønder Energi av 24 kommuner, KLP og Nordmøre Energiverk AS, eierkommunene utgjør også generalforsamlingen i TrønderEnergi.

Til tross for at vi kom både seint og lite inn på eiersiden i TrønderEnergi i 2012 har TrønderEnergi hatt et solid ankerfeste i Rennebu siden kraftutbygginga på 80-tallet. Med driftssentralen liggende på Berkåk styrker TrønderEnergi arbeidsplassene i Rennebu når de utvider kraftproduksjonen også med vindkraft.

For arbeidsplasser lokalt er vindkraftprosjektene i TrønderEnergi positive for oss, men i dette ligger det et viktig aspekt: Vi går ikke aktivt inn, verken på den ene eller andre siden av saken om utbygging i andre kommuner. Når Karl Olav Mærk setter fokus på innbyggerinvolvering i Rennebu oppfatter vi dette dit hen at Mærk er svært opptatt av lokaldemokratiet i vindkraftspørsmålet. Det er vi også! Selv om vindkraftutbygging vil styrke TrønderEnergis posisjon på Berkåk er det avgjørende at vindkraftprosjektene kommer i de kommunene som faktisk selv ønsker det og har vedtak om utbygging. Der hvor det i dag finnes anlegg og der hvor det i dag er vedtatt utbygging av anlegg har dette kommet som et resultat av lokalt fattede vedtak. Vi stiller oss bak demokratiske avgjørelser, og vi må forholde oss til vedtak om vi liker dem eller ikke også i denne saken.

Så langt er ikke vindkraftanlegg aktuelt i Rennebu. Det vi har fått er et kart som viser steder i Rennebu som er egnet for vindkraftproduksjon. Det er informativt å se, men ikke noe vi har vurdert. Vi produserer allerede mengder av grønn energi og prisen for dette er blant annet at vi i sin tid gikk inn for å demme ned to seterdaler for å bidra til grønn kraftproduksjon for fellesskapet. På mange måter kan en vel si at Rennebu har tatt sin skjerv. Vi har utnyttet noen av våre naturgitte forhold for kraftproduksjon som andre kommuner ikke har muligheten til.

I den videre veien med mål om grønn energi og klimatiltak er vi i Arbeiderpartiet tydelig på at skogen er den nye oljen! Vi har gode naturgitte forhold med mye skog som med god forvaltning gir en vinn-vinnsituasjon for oss. Vi kan binde vesentlig større mengde CO2 og vi kan skape flere arbeidsplasser tilknyttet skogen vår med flere deler av verdikjeden lokalt. Med god rådgivning kan forskjellen gå fra 10-15 kubikk dårlig eller halvgodt virke pr dekar til 40 kubikk kvalitetsvirke pr dekar. Det betyr mer råvare og 2-3 ganger høyere karbonfangst pr dekar.

Vi har gjennom vår partiorganisasjon løftet skogsatsinga og har tydelig vedtak lokalt, regionalt sentralt i partiet. Vi vil at Rennebu skal være en offensiv kommune inn i det grønne skiftet, det klarer vi med både vannkraft og satsing på skogen vår.


- Vi har ingen planer om vindkraftutbygging i Rennebu og Oppdal

TrønderEnergi vil uansett ha lokal tilslutning før eventuelle utbygginger realiseres.Vil verne uberørt natur og gi kommunene større miljø-makt

MdG vil gi gi kommunene mer makt til å kutte i egne utslipp.Vil at rennebuskolen skal servere elevene lunsj (minst) èn gang i uken

Rennebu Sp med klart standpunkt også i vindkraftspørsmålet.