Rennebu Sp om vindkraft: Nok er nok

Rennebu Sp svarer på Karl Olav Mærks spørsmål om vindkraftutbygging

Senterpartiet i Rennebu ønsker ikke noen vindmøller i kommunen.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Meninger

Rennebu Sp har valgt å ta et tydelig standpunkt i forhold til produksjon av vindkraft i vår kommune.

I partiprogrammet vårt sier vi følgende: Nei til vindkraftutbygging i Rennebu. Rennebu er i dag en stor bidragsyter på produksjon av grønn energi. Ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk kan vi produsere mer enn vi gjør i dag. Vi vil verne om primærnæringer og reindrift og legge til rette for at kommunen skal være en attraktiv friluftskommune.


Med dette som bakgrunn vil vi svare på de konkrete spørsmålene som ble stilt.

  •  Hva mener dere om vindkraftutbygging i Ilfjellet og Ramsfjellet?

Vi vil ikke ha vindkraftutbygging i dette området. Rennebu har senere år satt seg som mål å være en attraktiv hyttekommune. Området det her er snakk om er viktig for friluftsliv, primærnæring og reindrift. Det blir her en konflikt om bruk av kommunens ressurser og er derfor ikke forenelig med utbygging av vindkraftverk. Rennebu er fra før en kommune som produserer mye fornybar energi og vi mener at det først må satses optimalt på allerede utbygde områder før nye skal vurderes tatt i bruk.

  • Hva har dere tenkt å foreta dere i sakens anledning før den svært viktig høringsfristen utløper?

Saken skal behandles av kommunestyret, vi vil bidra til utforming av høringsinnspill der. Hvis vi ikke får med de argumenter som vi mener bør bli med så vil vi sende inn ett eget høringsinnspill til saken hvor vi belyser vårt syn.

  • Vil dere be bygdas innbyggere om råd, eller utelukkende stole på egne vurderinger når det gjelder mulig utbygging av vindkraft/-industri i kommunen?

Vi ønsker mest mulig innspill fra kommunens innbyggere. Dette er en sak som engasjerer mange og vi er glade for at folket gir uttrykk for sine syn. Jo flere argumenter vi får fram i debatten jo bedre. Det danner et bredere grunnlag for å ta standpunkt.


Vi har valgt å være tydelig i vårt standpunkt rundt vindkraftutbygging. Rennebu og Trøndelag står allerede for en stor del av landets produksjon av fornybar energi. Nå sier vi nok er nok.


På vegne av Senterpartiets kommunestyregruppe,

Rolf Arne Bruholt

Janne Midtli Eggan

Siv Remetun Lånke

Endre Lien

Knut Hårstad

Olav Aasmyr