Vil ta vare på og jobbe for å ivareta lokalt selvstyre

Ønsker at sentrum skal styrkes.

Siv Remetun Lånke, ordførerkandidat Rennebu SP.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Skrevet av Siv Remetun Lånke, ordførerkandidat Rennebu SP

Rennebu SP vil ta vare på og jobbe for å ivareta lokalt selvstyre. Spesielt i saker om boligbygging. Vi mener at det er Rennebu som skal bestemme hvor vi vil ha boligbygging i fremtiden. Det er ikke fylket som skal sitte og vurdere hvor dem mener det er mest hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk å bygge boliger.

Til samtlige nye planer får vi innspill fra Fylkesmann og fylkeskommune som viser til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Nasjonale forventninger som utarbeides av regjeringen hvert fjerde år for å fremme bærekraftig utvikling.

Dette mener vi er overbyggende retningslinjer som vi lytter til og tar hensyn til. Men når det gjelder lokale saker så er det lokale politikere og innbyggere som sitter med kompetansen som avgjør hva som er mest hensiktsmessig for å ivareta og sikre utvikling lokalt.

I kommuneplanens samfunnsdel om bolyst står det som overordnet mål: Rennebu skal ha bokvaliteter som gjør kommunen til et attraktivt alternativ for bosetting i regionen. En av strategiene er tilrettelegge for boligbygging i grendene i tilknytning til eksisterende bebyggelse og arbeide for at landbrukets boligmasse blir brukt til fast bosetting.

Dette vil vi jobbe hardt for å ivareta i kommende periode. Vi vil at sentrum skal styrkes og ønsker velkommen alle planer om leilighetsbygg og boliger. Det er positiv utvikling av sentrumet vårt.

Samtidig som vi utvikler en fremtidsrettet sentrumsplan som sikrer et styrket sentrum, vil vi at det skal legges tilrette for boligtomter i grendene. Vi vil at avgjørelsene skal tas lokalt.