Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Opdal Jæger og Fiskarlag er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor.

Olav Martin Mellemsæter i Opdal Jæger og Fiskarlag.  Foto: Fredrik B. Lange

Meninger

Skrevet av Olav Martin Mellemsæter, Opdal Jæger og Fiskarlag

Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene.  Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk flest. Naturen gir oss rent vann og produserer et overskudd som vi kan høste av gjennom jakt, fiske, bær og sopp. Vi er avhengige av naturen, og vi må ta vare på den for framtidige generasjoner.

FNs naturpanel kom nylig med en rapport som viser utfordringene med tap av natur og biologisk mangfold. Det ropes et alvorlig varsko om vi ikke stanser raseringen av naturen. Vi må unngå alle mulige tiltak som innebærer nedbygging og fragmentering av viktige naturområder. Erfaringene fra landbaserte vindkraftanlegg som er bygd ut viser dessverre at det medfører betydelige inngrep.


Undersøkelse: Flertallet er positive til vindkraftutbygging

Flest svarer ja til vindkraftutbygging, men kun dersom vindmøllene ikke er synlige fra turterreng eller boligstrøk, ifølge en ny undersøkelse.

 

Nei til ny landbasert vindkraftutbygging

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) leverte i april et forslag om nasjonal ramme for landbasert vindkraft til Olje- og energidepartementet. 13 naturområder er pekt ut som egnet for videre satsing på landbasert vindkraft. Det medfører et arealbehov på størrelse med 280.000 fotballbaner! 

Videre vindkraftutbygging innebærer irreversible inngrep, og derfor mener Opdal Jæger og Fiskarlag at forslaget til nasjonal ramme ikke bør videreføres. Vi ønsker kort og godt ikke flere landbaserte vindkraftanlegg i norsk natur. Vi mener at de viktige klimautfordringene kan møtes gjennom annen satsing på fornybar energi, uten nye store inngrep i naturen.

Norske myndigheter bør legge til rette for satsing på havvind, opprusting av eldre vassdragskonsesjoner og andre fornybare energiformer som eksempelvis solenergi. Det må i langt større grad fokuseres på energisparing og enøktiltak.


Vil tillate vindkraftutbygging i Rennebu

Men sier blankt nei til å sette opp vindmøller i de fjellområdene NVE-rapporten peker på.

 

To tanker i hodet samtidig

All satsing med gode klimatiltak må ta utgangspunkt i å minimalisere inngrep i norsk natur. Vi må sikre en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget og ivareta hensynet til jakt, fiske og annet friluftsliv. T

ap av natur er irreversibelt. Våre politikere og alle som planlegger klimatiltak må velge de mest effektive tiltakene som har minst mulig negative konsekvenser for naturen og naturmangfoldet. Å ta vare på naturmangfoldet gjør oss også bedre rustet til å håndtere framtidens klimapåvirkninger.

De valgene vi gjør i dag avgjør hvilke muligheter eller begrensninger framtidige generasjoner vil møte. Det er et stort, grønt paradoks om vi bygger ned og fragmenterer økosystemer, jakt- og fiskeområder og vakker natur for å produsere fornybar energi.

Det vi ser rundt i Europa i dag er at mange land stopper sin utbygging av vindmøller, og noen til og med reverserer sine utbygginger. Noen av disse landene har sett på vår natur, og mener tydeligvis at vi har plass til deres vindmøller. Det er noe vi ikke kan tillate, vindmølleparker er veldig arealkrevende og vil rasere all jakt og friluftsliv i store områder.


Jeg lurer på hvor mange politikere det er som har lest rapporten

Vi kan få mye kraft ved oppgradering av eksisterende vannkraftverk.Sier nei til vindkraftutbygging

Listetopp i Rennebu Høyre, Jan Arve Nyberg, svarer på Karl Olav Mærks debattinnlegg angående vindkraft.Blankt nei til vindkraft i Rennebu: Nok er nok

Rennebu Sp svarer på Karl Olav Mærks spørsmål om vindkraftutbygging