Folk lar seg imponere over lille store Rennebu

Marit Bjerkås (Ap) svarer på Ragnhild Løvseth Øverlands (KrF) leserinnlegg fra tidligere i august.

Andrekandidat for Rennebu Arbeiderparti og fylkestingkandidat, Marit Bjerkås, svarer på Ragnhild Løvseth Øverlands innlegg.   Foto: Privat

Meninger

Leserinnlegget fra Marit Bjerkås er et svar på følgende innlegg fra Ragnhild Løvseth Øverland (KrF).

I sitt innlegg om «Politiske vedtak; som ringer i vannet?» stiller kommunestyrerepresentant Ragnhild Løvseth Øverland, KrF, to spørsmål direkte til meg i tillegg til å komme med påstanden om «at kommunestyrets ledelse har vært for lite opptatt av de gode prosessene».

Vi tar det siste først; uansett hva som er gjort og ikke gjort her er det en viktig tilbakemelding å få. Når medlemmer av kommunestyret kjenner på at prosessene har vært for dårlige må det tas tak i og gjøres en endring.

Vi må alltid strekke oss etter å bli bedre, men skal vi klare å utvikle oss videre i positiv retning må det også komme tydelige og konstruktive tilbakemeldinger. Med åpenhet og dialog gjør vi hverandre bedre, til det beste for kommunen, innbyggerne og alle besøkende.

Dette er noe av det som har skjedd de siste fire årene:

 • Folkemøter om kommunereform og intensjonsavtale
 • Folkeavstemning om kommunereform
 • Folkemøter ifb skolesaken
 • Innføring av programmet «Barnetråkk» for å ivolvere barn og unge i planarbeid
 • Næringskonferanse med lokale bedrifter i kultursalen
 • Grendalagene er invitert til formannskapsmøtene
 • Gjennom Rennebu 2030 er det arrangert cafédialog på Åshuset, i kultursalen og på Sandbrekka
 • Gjennom prosessen med ny E6 er det gjennomført flere allmøter i kultursalen med kommunen og Nye Veier

Videre spør Øverland om hvordan skog og klima er satt på dagsorden. Vår gjeldende klima- og energiplan går frem til 2020, denne var omtalt i planstrategien vedtatt 13.sept 2017, hvor et enstemmig kommunestyre gjorde vedtak om å ikke revidere planen.

Derimot ble det vedtatt at handlingsdelen tilpasses dagens behov og at innsatsen må rettes mot gjennomføring og måloppnåelse.

Med andre ord vedtok vi å løfte opp plana og sette handling på dagsorden.
Dette er noe av det som har skjedd de siste fire årene:

 • Kommunestyret har vært på studietur med tema bioenergi
 • Formannskapet har satt ned arbeidsgruppe på bioenergi
 • Det er utarbeidet ny landbruksplan
 • Ordfører har sammen med Nasjonalparken næringshage gjennomført mange bedriftsbesøk der naturlig mange treforedlingsbedrifter er besøkt
 • Det er gjennomført mange skogdager i perioden, dagen med desidert størst oppslutning var hjemme hos ordføreren
 • Kommunen er i gang med å teste ut bruk av el-bil
 • Rennebu er en del av prosjektet Grønn fritid og var initiativtaker til Grønn fjellhageby
 • Det er jobbet iherdig med å utbedre Berkåk stasjon for å tilrettelegge for at flere velger toget som alternativ til bilen
 • Satt fokus på oppfølging av klima og energi-planen.
 • Vi har løftet fokuset på «Det grønne skiftet» og etablert uttrykket «Berkåk som kraftsentrum» med utgangspunkt i vannkrafta og skogressursene som er samlet på industriområdet

I tillegg har vi løftet skog og klima opp i egen partiorganisasjon gjennom årsmøtevedtak både i kommunepartiet og fylkespartiet, selv brukte jeg store deler av min tilmålte taletid i Arbeiderpartiets Landsmøte for å løfte skogen i Rennebu og landet på dagsorden.

Å jobbe aktivt i alle ledd i egen partiorganisasjon er også en viktig del av jobben, og der bruker vi våre kanaler aktivt fra grasrota og helt til toppen.

Rennebu er virkelig gull og grønne skoger! Det fører meg over på det andre spørsmålet knyttet til omdømme og hvordan vi hedrer hverandre. I en periode der økonomien er mer enn trang og vårt lodd har vært å kutte ned, har det vært avgjørende å løfte frem alt det positive i Rennebu. Signalene politisk var tydelige etter både kommunereform og skolesak; vi må bygge laget.

Når det er som vanskeligst er det godt å ha så mange flinke, ihuga, positive og talentfulle sambygdinger. Gjennom både tradisjonelle og sosiale media løftes stadig nye bragder frem, et imponerende antall for en liten kommune. Hvordan får vi vist hva alle disse betyr for alle i Rennebu? Dermed kom Hedersaften på plass.

En fullsatt kultursal der en mengde aktører gikk sammen og virkelig fikk hedret et knippe av sine dyktige innbyggere. Med små midler og stor dugnadsinnsats ble det en minnerik og stilfull kveld hvor hele kommunen var representert og involvert.

Vi skulle gjerne gjort det igjen hvert eneste år, vi har så mange å feire, dessverre har det ikke blitt sånn, men jeg lever fortsatt i håpet om at det skjer igjen. Vi tåler å hedre så mangt i Rennebu.

Ulike bragder blir løftet frem stadig vekk, det når langt utenfor egne grenser – det hører jeg stadig igjen i møte med folk fra andre kommuner. De lar seg imponere over lille store Rennebu. Vi har all grunn til å være stolte av både folka og bygda vår.

Jeg mener vi er på riktig vei, men vi har fortsatt mye å gjøre videre. Derfor håper jeg Arbeiderpartiet får fornyet tillit ved valget.


Marit Bjerkås, 2.kandidat og fylkestingskandidat
Rennebu Arbeiderparti