Grønn hytteturisme? Hva er det?

- En hytteutvikling der hytta blir et symbol på rikdom burde være en avsluttet trend, skriver Børge Dahle i dette leserinnlegget.

Børge Dahle.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Noen vil hevde at ”Grønn hytteturisme” er en selvmotsigelse. Produksjon og transport av materialer for å bygge en hytte og byggeprosessen vil medføre store utslipp av CO2. Bruk av hytta fører til økt reisevirksomhet. Sett i et klimaperspektiv er all hytteturisme en virksomhet som øker CO2 utslippet.

Spørsmålet er hvordan en kan videreutvikle hytteturismen slik at den blir en mindre belastning på klima, natur- og kulturmiljøet. Skal en lykkes med dette, og ikke bruke ”grønn hytteturisme” som et skalkeskjul for å videreføre en hytteturisme  som allerede er blitt en stor belastning på naturmiljøet, må en ha flere tanker i hodet samtidlig.

En vurdering av hvor stort CO2–utslipp en hytteturisme medfører er avhengig av materialvalg, lengde på transport av byggematerialer og persontransport ved byggeprosessen og ved bruk av hytta. Bruk av lokalt produsert trematerialer og bruk av lokale entreprenører vil i denne sammenheng være avgjørende.

Myndigheter kan i byggeforskrifter regulere tillatt størrelsen på hytta og en utforming av hytta som ikke medfører et stort energiforbruk.

Svært viktig vil det være at hytteutvikling ikke kommer i konflikt med natur- og kulturlandskapet. Hensynet til naturmangfoldet og den totale belastningen på naturområdet må ivaretas. Økt trafikk i hytteområder vil forstyrre dyregrupper som for eksempel reinen og hekkeområder for mange fuglearter.

Grønn hytteturisme argumenteres ofte med prosjekter der mindre arealbruk pr enhet er viktig. Spørsmålet er imidlertid hvordan et slikt prosjekt vil påvirke natur- og kulturlandskapet og naturmangfoldet?

Kulturlandskapet må ivaretas. Flotte seterdaler, som det er mange av i Oppdal og Rennebu, stiller krav om lite prangende plassering i terrenget. Arkitektur og materialvalg vil i denne sammenheng være helt avgjørende.  Infrastruktur og omforming av terrenget skaper ofte store sår som blir unødvendig dominerende i landskapet.

Hytta må bygges inn i terrenget. Filosofien bak og utformingen av Ål-hytta er et godt eksempel på naturvennlig plassering.

Hytta har først og fremst en funksjon som åpner for rike naturopplevelser og et utgangspunkt for et aktivt og naturnært liv. En hytteutvikling der hytta blir et symbol på rikdom burde være en avsluttet trend og burde i et framtidig klima- og miljøperspektiv ikke aksepteres.