Politikerne fortjener ros når de setter naturen i Rennebu høyere enn litt mynt i kommunekassa

Ønsker ikke vindkraft i rennebu.
Meninger

På vegne av «Nei til vindindustri i Rennebu:» Ingrid Hoel, Dagfinn Vold, Merete Fossum, Helga Gilberg, Karl Olav Mærk, Roger Skaret , Vanja Vannebo

Som kjent har NVE i sin høringsrapport pekt ut Ilfjellet og Ramsfjella i Rennebu som aktuelle områder for vindkraftutbygging. Dette har skapt reaksjoner og vekket engasjement. Bra!

Det var med en viss spenning vi så fram til at saken skulle behandles i formannskapet og kommunestyret her i Rennebu. I mellomtiden ble politikerne utfordret til å gjøre rede for hvor de stod i saken. Noen var tydelige, andre ikke fullt så tydelige.

Det var med glede vi leste rådmann Per Øyvind Sundell sin innstilling i saken. Denne levnet ingen tvil:

«Rennebu kommune anbefaler at området kalt indre Sør-Trøndelag, fjernes som egnet område i «Nasjonal plan for vindkraft». Dette er et område som Rennebu kommune prioriterer svært høyt i forhold til utmarksressurser, reindrift, friluftsliv og rekreasjon. Dette er ikke forenlig med utbygging av vindkraft.»

Rådmannen har utvilsomt gjort en solid jobb med sitt saksframlegg. Da saken ble behandlet av formannskapet 20. august, ble rådmannens innstilling vedtatt med 3 (AP+SP) mot 2 stemmer (KrF+H/V). Heller ikke KrF og H/V ønsket utbygging i Ramsfjella og Ilfjellet.

I går, torsdag 5. september, kom saken opp til behandling i kommunestyret. Også her var det full enighet i alle partier om at det ikke er aktuelt å tillate vindkraftutbygging i Ilfjellet eller Ramsfjella. I behandlingen av saken ble det votert mellom to forslag: Formannskapets innstilling og et forslag framsatt av Ola T. Lånke på vegne av KrF. Formannskapets innstilling ble vedtatt, med 15 mot 6 stemmer.

Vi synes det er viktig å gi honnør når noen fortjener det. Og når kommunestyret nå landet på et vedtak der de i klare ordelag setter naturen i Rennebu høyere enn litt mynt i kommunekassa, så fortjener de ros. Dette er et eksempel til etterfølgelse!