- Pelsdyrnæringa fortjener en skikkelig behandling

Trøndelag Høyre har vedtatt følgende høringssvar til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold om pelsdyr.

Ingvill Dalseg (H), varaordfører i Oppdal kommune og fylkespolitiker.   Foto: Marius Krogstad Aune

Meninger

Skrevet av Trøndelag Høyre ved: Fylkesleder Michael Momyr/Anders Kiær, landbrukspolitileder og fylkespolitiker Jan Grønningen,varaordfører i Oppdal kommune og fylkespolitiker Ingvill Dalseg

Trøndelag Høyre viser til høringsuttalelse «Forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr», sendt departementet 28.01.2019. Stortinget behandlet lovforslaget den 13.06.2019 med resultat at det blir forbudt å holde pelsdyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Det blir en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025. Stortinget vedtok å be regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon.

Trøndelag Høyre registrerer at lovvedtaket innebærer at en næringsgren som har vært drevet i Norge helt siden 1914 blir avviklet. Dette er synd og vil medfører store konsekvenser for den enkelte pelsdyrfamilie, arbeidsplasser i lokalsamfunn, felleseide anlegg for fôrproduksjon og andre felleseide virksomheter som blir avviklet som følge av forbudet.

Trøndelag Høyre mener at det foreliggende utkast til forskrift fra departementet vil påføre den enkelte næringsaktør store økonomisk tap og være i strid med vanlige erstatningsrettslige prinsipper.

Trøndelag Høyre har innhentet kunnskap om:

 • At det er utført takst av farmer i drift med driftsrelaterte bygninger og pelsdyrspesifikt utstyr hos noen av de berørte næringsaktørene. Takstene størrelse sammenlignet med bruk av bokførte regnskapstall for de samme farmene viser store forskjeller.
 • At departementet foreslår å legge til grunn bokført verdi i 2017 i erstatningsutmålingen som skrives ned med 7% for hvert år fram til avsluttet drift. En årlig avkortning av verdigrunnlaget skaper utrygghet og usikkerhet i en vanskelig periode for de berørte næringsutøverne og tilgrensende virksomheter.
 • At for en betydelig andel av farmene har investeringer og vedlikehold i gode driftsår blitt utgiftsført direkte mot inntekt det samme året. Det betyr at egenkapital som er satt inn i den enkelte næringsvirksomhet ikke vil være synliggjort som bokførte verdier i regnskapet i påfølgende år og at det vil slik departementets forslag foreligger gi stor forskjell i kompensasjon for ellers like driftsenheter.
 • At noen av utøverne vil avvikle snarlig, mens andre ønsker å drive farmen i hele avviklingsperioden helt til 2025. Dette vil gi utfordringer med stigende prisene på fôr som leveres fra felleseide fôrkjøkken og som kan medføre gjør at næringsutøverne tvinges i kne og må gi opp driften før tilmålt tid i 2025 og med påfølgende konsekvenser.
 • At departementet legger til grunn at det vil være et vilkår for rett til kompensasjon at pelsdyroppdretteren ved søknadstidspunktet har avsluttet pelsdyrproduksjonen

Trøndelag Høyre har følgende innspill:

 • Trøndelag Høyre mener at kompensasjon pr. farm må gis med basis i individuell takst på den enkelte foretak og ikke etter bokførte regnskapsverdier. Fylkesmannen må gis mulighet til å bruke skjønn og dispensasjonsadgang innenfor ordningen.
 • Årlig nedskrivning av verdigrunnlaget med 7 % må fjernes for å gi næringa større forutsigbarhet.
 • Tilgang til øremerkede omstillingsmidler må ha en innretning og et omfang som bidrar til å skape ny næringsvirksomhet og som hensyntar oppdretternes økonomiske situasjon i avviklingsperioden
 • Ved utbetaling av erstatning bør det gis betinget skattefritak i en tidsavgrenset periode for å gi de berørte virksomhetene tilstrekkelig tid til å etablere annen virksomhet
 • Kostnader med rivning av anlegg og tilbakeføring av arealer dekkes basert på rivningstakst fra godkjent firma. Arbeidet kan utføres av den enkelte utøver som egeninnsats
 • Frakttilskudd til fôrkjøkken bør vurderes i avviklingsperioden samt at fôrkjøkken også får tilgang til omstillingsmidler, for å rigge seg for alternativ produksjon. Omstillingsmidler bør også vurderes for tilgrensende leverandørvirksomheter.
 • Trøndelag Høyre mener at forslag om pensjon må bli lik andre selvstendig næringsdrivende, som f.eks. tidligpensjon i landbruket. Ønsket om at folk må stå lengre i jobb må også gjelde for pelsdyroppdretterne.

Trøndelag Høyre legger følgende til grunn:

 • Erstatningsrettslige prinsipper legges til grunn for avviklingen
 • Individuell verditakst med befaring på gård hos den enkelte berørte virksomhet må gjennomføres. Farmer som tilstandsmessig og kapasitetsmessig er sammenlignbare skal komme brukbart likt ut i et erstatningsoppgjør uavhengig av bokførte verdier og finansiering.
 • Oppfølging av bondens psykiske helse og fokus på ivaretagelse av pelsdyrbonden bes vektlagt i avviklingsprosessen.
 • Pelsdyrnæringa fortjener en skikkelig behandling etter å ha bidratt til samfunnsbyggende virksomhet i mer enn 100 år

- Vi føler oss som brikker i et spill

Avviklingen av pelsdyrnæringen ble vedtatt i Stortinget forrige uke. Pelsdyrbonde Martin Ishoel er usikker på hvor lenge han kommer til å drive, før han avvikler driften ved sin farm.Sp og Høyre med to ulike pelsdyrversjoner

Sp er særdeles lite fornøyd med pelsdyrerstatningen, mens Ingvill Dalseg (H) innkasserer en seier.