«50 år med politisk kamp for miljø og klima»

Det er ikke Greta Thunberg som skaper framtidsfrykt, men likegyldige voksne.

Børge Dahle.   Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Skrevet av Børge Dahle

I 1969 samlet miljøengasjerte seg og stiftet «Samarbeidsgruppen for Natur- og Miljøvern, (snm)». Ved Filosofisk institutt, Universitetet på Blindern starter seminaret «Menneske og Naturen». Sentral i dette engasjementet var budalingen Sigmund Kvaløy Setreng. «Nedalsmyrene, Sira-Kvina, Driva, Skjomen og Aurlandsdalen var foranledningen, men snart ble interessefeltet utvidet til å omfatte målsetting og miljø innen norsk samfunnsliv generelt», Kvaløy 1970.

Engasjementet førte til «ikkevolds» aksjonen i Mardøla. I lys av dagens vindkraftdebatt kan det være interessant å vite at i september 1970 svarte 35 prosent av et representativt utvalg av en norsk befolkning over 15 år til Norsk Gallup at Mardøla-aksjonen etter deres mening var ”riktig”.

«Mardøla –aksjonen minner oss om at romskipet Jorden har begrensede ressurser og naturlige renseprosesser med begrenset kapasitet. Vi er en generasjon i en kjede av tusener. Men vi er den generasjonen som med teknologiens hjelp har fått hittil ukjente midler til å høste naturmiljøet samtidig som vi bare trenger 35 år på oss til å fordoble jordens befolkning. Vi er den generasjonen som avgjør om kjeden skal brytes eller om den skal fortsette.». dette sitatet er hentet fra Mestre Fjellet nr1, 1971.

Kunnskapen og forståelsen om hvordan Jorden ville kunne gå fra en «klimakrise til en klimakatastrofe» var tilgjengelig for 50 år siden og forstått av store deler av befolkningen. Men man nådde ikke fram til regjering, Storting og industriledere som kun hadde et mål: økonomisk vekst!

I dag har flertallet av Stortingspolitikere forstått alvoret, men evner ikke å sette i verk nødvendige tiltak som reduserer Co2 utslippet og minsker belastningen på naturmangfoldet.

Vår generasjon framskaffet kunnskapen og forståelsen, men vi evnet ikke å nå fram til våre politiske ledere. Det er helt nødvendig at politikerne tar ansvaret for å gjennomføre tiltak slik at «kjeden av tusener skal fortsette».

Dagens unge er henvist til å leve med de klimautfordringene som vår generasjon har skapt. Det minste vi kan gjøre er å støtte opp om de unges klimakamp - både i politiske valg og i vårt forbruksvalg.

Dilemmaet er å balansere mellom alvoret i situasjonen og det å skape håp og engasjement for framtida. Skal engasjementet vedvare må en finne fram til konkrete, realiserbare lokale tiltak som reduserer utslippet av CO2 og tiltak som tar vare på naturområder av hensyn til naturmangfold og matproduksjon.  

Både lokale og nasjonale politikere i maktposisjoner må slutte å forsvare naturbelastende tiltak med nødvendigheten av fortsatt økonomisk vekst basert på ikke naturvennlig ressurser og produksjonsprosesser.

Det er ikke Greta Thunberg som skaper framtidsfrykt, men likegyldige voksne. Spesielt politikere som viser manglende vilje til å endre samfunnsutviklingen i en naturvennlig retning. Dette til tross for at kunnskapen og forståelsen har vært tilgjengelig i 50 år!

«The car designed society. Theres`s a chance it may destroy it», Sigmund Kvaløy Setreng i  Økofilosofiske fragmenter fra 1969 -73.
Vi har plass til flere nye smaker på fårikålfestivalen

Fjell- og fårikålfestivalen samler årlig tusenvis av besøkende. Har den store høstfesten i Oppdal godt av enda mer fornyelse?