Vil at du skal få si din mening foran kommunestyret

Oppdal SV har sendt inn en interpellasjon til kommunestyret 12. desember.

Tore Aasheim (SV).  Foto: Privat

Meninger

I et levende og aktivt demokrati er det viktig at folk flest får komme til orde også etter at de har benyttet seg av stemmeretten ved kommune-, fylkes, sametings- og stortingsvalg.

Selv om Norge er et demokrati der det er forholdsvis kort vei mellom velgere og folkevalgte, kan det for mange være vanskelig å finne fram i offentlig rom, i forvaltningen, planoversikter, saksbehandling og korrekt saksgang.

En ordning med «Åpen halvtime» kan gjøre det lettere for folk flest å komme de folkevalgte i tale, få stilt spørsmål og ellers satt søkelys på saker som de synes det er viktig.

På vegne av Oppdal SV foreslår jeg derfor at ordføreren vurderer å innføre «Åpen halvtime» i forkant av kommende kommunestyremøter og fremme dette for kommunestyret 12. desember.

Dette er ment å være et lavterskeltilbud til for eksempel de yngste i befolkningen, de som synes det er vanskelig å uttrykke seg skriftlig, de som kanskje har utfordringer med språket eller som ikke føler de har tid til å vente på ordinær saksbehandling eller alle andre som har noe på hjertet.

Man vil nok oppleve at mange av spørsmålene og sakene som tas opp er av personlig karakter og oppleves som viktig for den enkelte personlig. Det hviler derfor et spesielt ansvar på møteleder å ivareta både den fremmøtte og andre eventuelt involverte personers personvern og privatliv.

I helt spesielle tilfeller bør ordfører kunne lukke et møte når det kommer frem at det er viktig for saken og det må tas spesielle hensyn til enkeltpersoners personvern.

Ordningen kan i tillegg til å være en viktig kommunikasjon- og informasjonskanal for velgerne, være nyttig for kommunen ved for eksempel varsling av kritikkverdige forhold, ting som kan forbedres etc.

Det hender jo rett som det er at man blir stoppet på for eksempel butikken og noen har noe på hjertet som det kan være vanskelig å svare på eller ta stilling til. I stedet for å avvise eller henvise til ordinær saksgang, så kan den folkevalgte henvise til «Åpen halvtime». Her kan både politikere og eventuelt administrasjon plukke opp saken dersom det synes aktuelt og riktig. Ordningen kan gjennomføres på følgende måte:

Etter at kommunestyremøtet er satt og opprop og eventuelle vararepresentanter er kommet på plass, åpner ordføreren for «Åpen halvtime».

Som navnet tilsier så har man 30 minutter til rådighet der hvem som helst kan be om ordet, ytre sin mening, stille spørsmål og eventuelt svare på oppfølgingsspørsmål fra representantene.

Tiden fordeles mellom de som møter opp og ber om å få ordet, er det to personer/grupper som ber om ordet får de 15 minutter hver, tre personer/grupper får ti minutter hver etc. Det er viktig at man ikke går ut over den tilmålte tiden slik at ordningen ikke påfører kommunestyret uhensiktsmessig lang møtetid. Er det ingen som møter til «Åpen halvtime» tar man fatt på selve kommunestyremøtet.

Ut fra erfaringer fra andre kommuner foreslår jeg at kommunerepresentanter og deres vararepresentanter ikke har anledning til å benytte seg av «Åpen halvtime», da det ansees at deres tilgang til å fremme spørsmål og saker er ivaretatt ved at man faktisk er folkevalgt.

Derimot bør medlemmer av for eksempel eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne, samt frivillige, ideelle organisasjoner og så videre, oppfordres til å bruke ordningen.

De som ønsker å ta ordet i «Åpen halvtime» må møte opp før selve møtet starter, og før oppstart registrerer møteleder navn på person eller gruppe, samt at man fordeler tid til hvert innlegg.

Det er viktig at man har en formell møteledelse, mens at det å ta ordet i «Åpen halvtime» må sees på som en uformell henvendelse, et lavterskeltilbud opp mot de som møter opp. Én eller flere kan møte sammen for å stille et felles spørsmål eller komme med en oppfordring.

Overleveringer av underskriftskampanjer etc. kan også henvises til «Åpen halvtime» slik at det skjer i påsyn av alle de folkevalgte.

Det må være møtelederens plikt å være behjelpelig med å klargjøre spørsmålet eller kommentaren, og det er opp til enhver av kommunerepresentantene å komme med oppfølgingsspørsmål.

Oppfølgingsspørsmålene skal være korte og konkrete, den som spør bruker jo av tiden til den som møter opp i «Åpen halvtime». Det er også viktig at uansett kommentar eller spørsmål takker man de som deltar for å ha stilt i «Åpen halvtime».

Spørsmålet eller henvendelsen skal alltid rettes til ordfører/møteleder, men spørsmålet kan likevel besvares av et bestemt parti dersom det er naturlig.

Det skal ikke legges opp til debatt. Det er viktig at den som møter blir hørt og får lagt fram sitt ærend, men kommunestyret skal ikke behandle en sak, votere eller lignende. Det er likevel fritt for enhver av representantene, partiene eller ordfører å ta tak i en sak/henvendelse og eventuelt følge opp saken formelt i neste kommunestyremøte, hovedutvalg etc.

Spørsmål rettet mot et parti, ordføreren eller kommuneadministrasjonen som ikke kan besvares på direkten skal besvares skriftlig til den som stiller spørsmålet og en kopi av svaret sendes ut til kommunerepresentantene.

Selv om ordningen fint kan fungere som en egen post til dagsorden, kan det vel også være en idé å inkorporere ordningen i reglementet for kommunestyret.

Det bør også være mulig for de enkelte hovedutvalgene å på selvstendig basis innføre samme ordning i forkant av sine møter.

Jeg ber ordføreren om å legge frem forslaget til behandling på førstkommende kommunestyremøte slik at ordningen kan innføres fra og med første møte neste år.

Oppdal 30, november 2019

Interpellasjon, Tore Aasheim, på vegne av Oppdal SV