- Det handler om kommunens troverdighet, ordfører Espnes

Børge Dahle etterlyser forutsigbarhet fra den politiske ledelsen i Oppdal.

Børge Dahle.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

En politisk ledelse må oppleves som forutsigbar, at ledelsen forholder seg til en allmenn oppfatning av rettferdighet og at politiske prosesser er åpne. Troverdigheten vil reduseres når en som ordførerkandidat  uttaler i OPP den 29. august: ”Nå jobbes det ut fra dette demokratiske flertallet for ekspropriasjon” for så å stemme for å trekke den vedtatt reguleringsplan som medfører å regulere løype og ekspropriere løyperetten. Burde ikke kandidaten ha varslet dette før valget i en sak  som er svært betent?

Viktige forutsetninger vil være tilstede når en velger å etablere seg et sted som fastboende eller med fritidsbolig.  Når disse forutsetningene endres eller forsvinner, skapes usikkerhet og troverdigheten reduseres. Det gode skiløypenettet, og i særdeleshet skiløypa i Gjevilvassdalen, er og blir en viktig kvalitet for å etablere seg i Oppdal, spesielt for en stor andel av hyttefolket.

Politisk ledelse gir tydelige signaler når de stemmer for å trekke en vedtatt reguleringsplan som har til hensikt å sikre løypa for all framtid.

At dette vil kunne få store konsekvenser for Oppdals framtid og omdømme er ikke å overdrive, ordfører Espnes. Bekymringen blir ikke mindre av at ordføreren mener dette. Uttalelsen eskalerer konflikten. Det var vel ikke det du ønsket? I tillegg går ”dine meningsfeller” til irrasjonelle aksjonsformer ved å ”sabotere” andre skiløyper.

En politiske ledelse kan ikke unnlate å forholde seg til en slik realitet.

Det er en akseptert erkjennelse at å bli kvitt et dårlig omdømme er langt vanskeligere en å bygge opp et godt omdømme. Det gode omdømme som Oppdal har et potensial for, er i all hovedsak basert på natur- og kulturkvaliteter, men svekket på grunn av ”krangling” og fravær av bevisste politiske strategier.

Oppdal inviterer hyttefolk til å etablere seg i bygda. Natur – og kulturopplevelser er avgjørende motiv for denne gruppen. Når de så opplever usikkerhet ved at vel etablerte  skiløypetilbud forsvinner, svekkes deres begeistring. Omdømmet svekkes, noe som vil kunne bli merkbart både for næringsliv og for økonomien i fjellregionen.

En utbredt opplevelse er at også denne situasjonen er en konsekvens av rester av en uheldig uformel maktstruktur i bygda, omtalt som ”gubbevelde”.  Til tross for dette  har Oppdalsamfunnet  i forrige kommunestyreperiode tatt et langt skritt i retning av et demokratisk styrt lokalsamfunn.

I løypestriden er min forståelse at ingen i denne saken har hatt til hensikt å handle på en måte som påfører en tredjepart, - hyttefolk, næringsliv eller lokalbefolkning, en belastning.

Sakens innhold er at et lite antall grunneiere kjemper for grunneierretten og egeninteresser. Det er fult ut akseptabelt. Viktige samfunnsinteresser oppleves imidlertid av det store flertall å komme i konflikt med deres interesser. Den allmenne rettsoppfatning i et demokrati er da at samfunnsinteresser må veie tyngst.

Men ordfører Espnes mener: ”Rettigheter er ikke demokratisk fordelt, og Sp er opptatt av rettigheter”, OPP 29.august. Dagens politiske ledelse tydeliggjør på denne måten  at de ønsker å veie særinteresser framfor viktige samfunnsinteresser. Det skaper usikkerhet. Er dette akseptabelt? En ordfører er vel valgt for å tjene hele folket?

En forhåndstiltredelse ville ha sikret skiløype og skapt forutsigbarhet, hvilket kommuneadvokaten argumenterte for som en vei å gå? Ledelsen burde nå i det minste engasjere seg i å ta  avstand fra aksjonsformer som ikke tjener saken. ”Løypenekt” er en aksjonsform som svekker ”brøyternes” egne uttalte motiver for å prøve sine politiske rettigheter i rettssystemet.  ”Løypenekt” er også en stor trussel mot tilrettelegging for å bedre folkehelsa.

Løsning på lang sikt vil være at myndighetene går inn og endrer Friluftsloven slik at  lovlige vedtatte skiløypetraseer kan etableres uten grunneiers tillatelse. En avtale om kompensasjon i en slik sammenheng vil være en god løsning. ”Løypenekt” forekommer ikke bare i Oppdal , men i flere andre kommuner og vil kunne spre seg.

For reiselivskommuner, les bygde-Norge, er dette en stor utfordring. Kanskje en viktig sak også for SP. Oppkjørte skiløyper i naturskjønne omgivelser er avgjørende for å ta vare på en truet skiglede og tilgang til naturopplevelser som er en del av vår identitet.