- Ber om tålmodighet rundt løypesaken

Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes, har skrevet et åpent brev til kommunens innbyggere om løypestriden i Gjevilvassdalen.

Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes, ber om tålmodighet.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, ordfører i Oppdal

Kjære fastboende- og hytteoppdalinger!

Vi har som de fleste av dere vet, hatt en langvarig strid om hvor skiløypa i Gjevilvassdalen skal gå. Bør den gå på veg som den lenge gjorde, eller kan den gå ved siden av veg, i ny trasé? I gjeldende reguleringsplan følger løypa Gjevilvassvegen fra Osen til Gjevilvasshytta, samt fra Osen til Langodden og fra Resskrysset til Vangsetra. En reguleringsplan er, når den er godkjent, et rettskraftig dokument.

Det har ikke lyktes å få til frivillige avtaler med grunneiere/rettighetshavere om bruk av veien til skiløype. Derfor ble det i desember 2018 etter lang diskusjon fattet vedtak i kommunestyret om ekspropriasjon. Å fatte vedtak om ekspropriasjon i slike saker er ikke uvanlig, selv om det fra minst én side i en konflikt ikke er ønskelig, men en prøver å unngå det i det lengste ved å løse tvister ved minnelige avtaler. Ekspropriasjons-instituttet er et redskap storsamfunnet kan bruke for å ta kontroll over områder og tvinge gjennom sitt syn når alternative løsninger ikke har vært mulig.

Da ekspropriasjonsvedtaket ble fattet, var det uenighet i kommunestyret om dette var riktig framgangsmåte. Men kommunestyreflertallet bestemte, og slik er det i systemene som omfattes av demokratiet. Vedtakets lovlighet ble prøvd hos Fylkesmannen, og det ble erklært som et lovlig fattet vedtak. Rettsapparatet skulle så bestemme om skjønnet skulle gjennomføres og kostnaden ved selve ekspropriasjonen og gjennomføringen.

Skjønnet kom i begynnelsen av oktober 2019. Det fastsatte en pris, og kommunen ble tilkjent saksomkostningene. I dommen vedtok skjønnsretten erstatning for løype på strekningen Osen – Gjevillvasshytta og Osen – Langodden. På strekningen Grøtsetra – Resskryset fant Skjønnsretten reguleringsplanen ugyldig når det gjaldt skiløype etter vegen grunnet saksbehandlingsfeil.

Etter ny diskusjon i kommunestyret om en skulle anke, og seinere om en heller skulle trekke hele reguleringsplanen, vant de fram som ønsket å sende ekspropriasjonssaken over til overskjønn etter at motparten hadde anket, og kommunen leverte avledet anke.

Så i er det i det siste kommet en del spørsmål i offentligheten: Er ordføreren handlingslammet, er han maktesløs – ute av stand til å ta fornuftige grep? Svaret er nei, ordføreren forholder seg lojalt til de vedtak som fattes i kommunestyret til enhver tid. I forhold til de store utfordringene vi i Oppdal kommune står overfor når det gjelder helse og omsorg, skole og oppvekst og infrastruktur, kan det imidlertid ikke stikkes under en stol, slik jeg har uttrykt før, at ordføreren er bekymret over de kostnader som kan påløpe gjennom de rettsprosessene vi er inne i, og kanskje beveger oss videre inn i.

Jeg ber nå alle som har interesser i denne saken om å vise tålmodighet. Vi må alle respektere kommunestyrets flertall og vente på at overskjønn er avsagt. Vi har mange store saker å arbeide med i Oppdal kommune, og slik det er i dag, binder denne saken opp uproporsjonalt med krefter og tid.


Med vennlig hilsen,

Geir Arild Espnes

Ordfører i Oppdal