Forvitrer demokratiet i ly av koronakrisen?

Stemmer det jeg skriver, vil ikke vedtaket gjort på møtet torsdag 26. mars være lovlig fattet.

Arne Rønning i MDG Oppdal har skrevet dette leserinnlegget.  Foto: Oppdal MDG

Meninger

Det er en situasjon i landet og verden forøvrig vi ikke har sett maken til i fredstid. Et virus gjør oss både handlingslammet og handlekraftige.

Behovet for lederskap i alle deler av samfunnsmaskineriet blir påtagende. Alle som har utøvd ledelse i krisesituasjoner, det være seg i Forsvaret, i undervisning- og føringssituasjoner, i arbeidslivet eller hvor som helst ellers, vet at trygg ledelse overfører trygghet til de som blir ledet.

Men vi må passe på; ledelse må skje innenfor de lover og regler som gjelder for virksomheten.

Regjeringen ville innføre en midlertid lov for å håndtere krisen vi nå er i. Det fikk de vedtatt i Stortinget, men først etter justeringer både i innhold og tidsrom loven skulle gjelde for.

Oppdal kommune satte krisestab på kvelden 8. mars etter corona-utbrudd ved et arrangement. Krisestaben har håndtert situasjonen godt. Kommuneoverlege, varaordfører og ordfører har vist tydelighet, mot til å trosse krefter utenfra og gode opptredener både i SoMe og i media forøvrig. Avgjørelsene som er tatt, ser også ut til å ha tillit i befolkningen.

Kommunestyrerepresentantene i Oppdal fikk 13. mars en mail som fastslo at formannskapet fra dags dato var kommunestyre. Alle andre utvalg skulle også stilles i bero, og alle saker som kunne utsettes skulle utsettes.  Nye vurderinger skulle tas etter påske. Dette hadde krisestaben bestemt med henvisning til kommunelov og gjeldende delegeringsreglement.

Som politisk novise godtok jeg dette uten videre vurderinger. Dugnaden skulle jo komme i gang!

Samme dag som krisestaben i Oppdal kom med sine føringer, kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer for å begrense spredning av Covid-19. Dette ble ikke tatt tak i av kommuneledelsen.

Skoler og øvrig samfunnsliv var raskt i gang med arbeid via Skype og Zoom. Livet haltet videre, jeg hadde aldri før deltatt på fjernmøte, men deltok plutselig på slike både 16., 17. og 18. mars. Selv om vi var flere nybegynnere på dette, gikk det knirkefritt. Derfor antok jeg også at dette raskt ville komme på plass i den politiske ledelsen av kommunen. Det gjorde det ikke.

Torsdag 26. mars var det planlagt møte i kommunestyret. Som bestemt, gjennomføres nå dette som formannskapsmøte. Sakslista burde da ikke inneholdt andre kommunestyresaker enn rene hastesaker, men det gjør den. Her er helt ordinære saker, noe alle kan se om de går inn på kommunens sider.

Forvitrer demokratiet av den grunn?

Formannskapet er ikke representativt for kommunestyret. To partier som representerer tolv prosent av velgerne, har ingen representant i formannskapet. De deltar ikke i debatten og har ingen stemme.

I kommunelovens §13 står det uttrykkelig at det er kommunestyret som bestemmer om formannskapet kan få slik myndighet som det er gitt i Oppdal.

Heller ikke i delegeringsreglementet, hverken det vedtatte eller i forslaget til nytt, finner jeg noen bestemmelse som gir ordfører, kommunedirektør eller krisestab myndighet til å sette kommunestyret til side slik det nå er gjort i Oppdal. Stemmer det jeg skriver, vil ikke vedtak gjort på møtet torsdag 26. mars være lovlig fattet.

Lover, forskrifter og reglementer er laget for å sikre likebehandling og demokrati. Dette er grunnverdier i vårt samfunn, verdier vi må slå ring rundt også i krisetider. Med teknologien vi nå har tilgjengelig, bør ikke det være altfor vanskelig selv i krisetider.


To nye positive prøver i Rennebu

Fire personer er så langt smittet, og kriseledelsen roser innbyggerne som følger råd og retningslinjer.Hvis dette blir langvarig har den neste krisen så vidt begynt

Du og jeg må begynne å snakke om hvordan økonomien vår skal se ut når alt dette er over.Snart starter byggingen av nytt leilighetskompleks i sentrum

Marion Eiendom bygger kompleks 14 leiligheter, der minsteprisen er på 2,5 millioner kroner, i Oppdal sentrum.