Tilbake til start?

Thorvald Storli.   Foto: Jan Are Melgård

Meninger

For Oppdal Høyre, Thorvald Storli og Olav Martin Mellemsæter


Høsten 2019, i budsjett behandling for Oppdal foreslo Høyre følgende:

Av hensyn til sikring av sentrum og tilrettelegging for utvikling av Oppdal sentrum innenfor flomsonen, er det viktig å få etablert overordnede sikringstiltak. Ola Setroms veg på den aktuelle strekningen er fylkesveg 6518, og brua er i fylkeskommunens eie. Tiltaket er ikke prioritert av fylkeskommunen, og må prioriteres politisk. Mulig finansiering, spleiselag med fylkeskommune, kommune og næringsliv.

Oppdal kommune avsetter 5 millioner som tilskudd til ny bru over Ålma. Ordfører i Oppdal går i dialog med fylkeskommunen om mulig spleiselag for å etablere en ny bru.


Forslag med inndekning fikk kun Høyres stemme i formannskapet

Høyre foreslo også dialog med utbyggere i sentrum, eksempelvis SIVA, da utgiftene til flomsikringstiltak ved det nye innovasjonssenteret ville bli dyrere enn å bygge ny bru. Men heller ikke dette fikk noen oppslutning hos lokalpolitikere i Oppdal.

Og hvor står vi nå? All utvikling i Oppdal sentrum stopper opp.

Brannstasjonen kan heller ikke bygges, og vil pådra Oppdal kommune dagmulkter. Oppdal kommune vil bruke fond i mindre viktige saker. Denne saken er kanskje den viktigste.


Når er så raskt som mulig?

Oppdal kommune har en propp i sentrum som utfordrer utbyggere.Nå er boligområdet sikret mot flom

Første etappe i prosjektet som skal sikre boligområdene i Oppdal sentrum mot flom er ferdigstilt.