Et hasteforslag om å endre E6-trasé er veldig uprofesjonelt

Vi lever i noe vi ynder å kalle et demokrati, men vi som blir direkte berørt føler oss overkjørt.

Nye Veier foreslår å flytte den nye E6-traseen øst for jernbanelinja. 

Meninger

Ytre Seierdal Utmarkslag v/styret

Det er med undring og skuffelse vi ser at Nye Veier ønsker å flytte traseen for ny E6 fra eksisterende trasé Åshuset - Ulsberg (dagens kryss mellom E6 og RV3) til ny trasé over Granholtet. Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for E6 Nedgård - Toset i Rennebu. Ytre Seierdal utmarkslag representerer grunneierne som blir økonomisk berørt ved en eventuell flytting av E6 fra Kløftbrua til Granholtet. Statskog er en betydelig grunneier i utmarkslaget, og så sent som på årsmøtet 31.08.20, var ikke en gang deres eiendomsforvalter orientert om Nye Veiers nye planer.


Foreslår ny E6 og nytt kryss på Ulsberg

Nye Veier og Statens vegvesen foreslår fem kilometer ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg.

 

Høringsfristen er satt særdeles kort (14. oktober), og det mener vi er alt for kort for et så betydelig inngrep, og anmoder derfor Nye Veier om å forlenge denne, slik at alle berørte parter og interessenter får tid til å sette seg inn i hva den nye trasèen innebærer og kan målbære sine meninger.


- Jeg forstår reaksjonen til hytteeierne

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, sier Rennebu kommune må vurdere de positive og negative sidene ved å flytte den planlagte E6-traseen nærmere Tørset hyttegrend opp mot hverandre, før det tas en endelig vurdering.

 

Som det ligger, er Granholtet relativt jomfruelig mark, og et yndet tilholdssted for ulike dyrearter. Det er blant annet beiteområder for elg og rådyr, og både trekk- og beiteområde for hjort. Utmark synes å være under stadig sterkere press over hele landet, med utbygging av hyttefelt, vindmølleparker, veier mm., og representerer etter vår mening den virkelige knapphetsfaktoren og samfunnskostnaden fremtidige generasjoner står overfor. Med skogens stadig økende viktighet, både i forhold til økonomi, rekreasjon og klima, og når det foreligger et alternativ som ikke ødelegger nevneverdig ny natur (eksisterende trasé), mener vi det er en selvfølge at dette velges, uavhengig av kortsiktig profitt.


Vi synes ikke Nye Veiers argumenter for å velge ny trasé er overbevisende. Det pekes på redusert utslipp på grunn av mindre stigning. Ved fylling (tunnelmasse, masse f.eks. fra ny skytebane ved Gammelstødalen) og lang bru, vil stigningen bli betraktelig redusert ved eksisterende trase. Ny trase er i tillegg lenger enn eksisterende trase.

Det hevdes at det kan være høyere fartsgrense hvis veien flyttes, men økt fartsgrense gir også økt utslipp, og forøvrig er det ingen grunn til at fartsgrensen skal være lavere om ny vei legges i eksisterende trasé. Et argument er også at det er enklere å bygge uten å tenke på eksisterende trafikk. Det forstår vi, men i dette tilfellet kan trafikken omdirigeres via RV. 3 og forskjellige tverradkomster tilbake til E6. Også på vestsiden er det mulig å lose noe trafikk. Uansett bør ikke forenklinger for utbygger utløse så massive inngrep som  det som er planlagt på Granholtet.


Uavhengig av hvilken trasé som blir valgt, er det viktig at det blir tilstrekkelig med krysningspunkter for elg og hjort.

Det er allerede mange viltpåkjørsler på E6 nå, og om traséen flyttes blir det neppe mindre dersom det ikke avhjelpes med gode krysningspunkter under veibanen, eller over (tunnel).

Blir E6 lagt over Granholtet, må den sees i sammenheng med jernbanen, og legges så nær denne som mulig, slik at det ikke oppstår lommer hvor viltet blir sperret mellom vei og jernbane. Viltgjerder mellom krysningspunktene er en selvfølge der veien ikke går i tunnel.


Det er også økonomiske motiver for grunneierne i utmarkslaget inne i bildet. Jakt gir en betydelig inntekt for grunneierne, og denne inntekten har økt svært mye de senere år, og øker fortsatt.

Granholtet er det viktigste jaktområdet for storvilt i områdene YSU forvalter, og området nord for fylkesvei 508  har i tillegg vært lagt ut på Inatur som eget felt. En kan forvente opp mot totalt bortfall av inntekter i dette feltet under anleggsarbeidet, samt betydelig reduserte inntekter pr. år etterpå, avhengig av hvor stor del av terrenget som blir ødelagt, hvor stor trafikkdøden blir for viltet og hvordan veien legges i terrenget. Også for småvilt og småviltjakt vil en rasering av området være ødeleggende, og inntektstapet tilsvarende.


I YSU synes vi det er ganske umusikalsk å legge store skogområder, myrer og andre grønne områder under asfalt, samtidig som regjeringen vil støtte utvikling av kunstig karbonfangst og deponering under havbunnen med 17 milliarder NOK. Det er rimelig å anta at den naturlige karbonfangsten, i skog, planter og myr, fungerer vel så bra som den som skal skapes kunstig, og har betydelig sikrere resultat. Det burde derfor være naturlig at Nye Veier får dekket eventuell merkostnad ved å benytte eksisterende trasè over samme budsjett som de 17 milliarder til utvikling av karbonfangst hentes fra.


I NRK Nyheter 1. oktober, får vi vite at : Norge og 63 andre land lover å satse på naturmangfold

Erna Solberg og 63 andre statsledere har signert en erklæring hvor de forplikter seg til en rekke miljøverntiltak fram mot 2030.

I erklæringen som nå er undertegnet, har statslederne forpliktet seg til en tipunktsplan for å snu utviklingen

Planen innebærer blant annet å:

•         Redusere avskoging

•         Stanse fiske som ikke er bærekraftig

•         Fjerne subsidier til miljøfarlige næringer

•         Starte overgangen til bærekraftig matproduksjon

•         Jobbe for en sirkulærøkonomi

Dette ser ut til å treffe herværende diskusjon midt i hjertet. Vi håper at Norges internasjonale forpliktelser vil kunne legge føringer for videre beslutninger om E6-trase sør for Ulsberg, da det allerede foreligger en plan for E6 i eksisterende trasê over Kløftbrua som ikke bidrar nevneverdig til økt avskoging.


Avslutningsvis vil vi si at et "hasteforslag" om å endre trasé fra opprinnelig E6 slik vi faktisk har oppfattet dette, synes veldig uprofesjonelt av Nye Veier. Dersom det i motsatt fall ikke er et hasteforslag, men derimot et ledd i en større og mer langsiktig plan slik vi mistenker - bør Nye Veier legge frem disse planene allerede nå. Selv om ingen ting er vedtatt, så viser vel utviklingen hittil at det er relativt liten politisk vilje til å gå i mot de veiplaner som presenteres. Et kart som viser hvordan Nye Veier ser for seg veiplan-løsningen på Innset i 2030 hadde vært svært interessant. Dette for å spare innbyggere og berørte parter for flere runder om veitraseer i årene som kommer og gi muligheter til fremtidig planlegging. Her synes vi også at de aktuelle kommunene bør være mer på alerten og kreve en grundigere utredning fra Nye Veier om deres planer. Vi har både en E6-strekning nordover fra  Oppdal og en Rv3 som er "under kniven" med tanke på kobling mot trase Granholtet. Vi lever i noe vi ynder å kalle et demokrati, men vi som blir direkte berørt føler oss overkjørt.