- Vi viderefører Oppdals mangeårige tradisjon om å sette tæring etter næring

Ola Husa Risan er gruppeleder i Oppdal Senterparti og har skrevet dette leserinnlegget.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Handlingsplanen er en svært viktig, og ikke minst krevende sak. Vi lokalpolitikere bruker mye tid på inngående diskusjoner om hva som skal prioriteres, og hva vi dessverre ikke finner rom for å kunne prioritere. Gjennom gode innspill fra mange, kommer utfordringene tydelig frem. Så er det vår plikt å prioritere innenfor den rammen vi har til rådighet. 

Jeg er som alliansens gruppeleder stolt av at vi kom til enighet i alliansen om et klart styringsdokument for Oppdal kommune i årene 2021-2024. Vi er fire partier som har forpliktet oss til å samarbeide for å få en handlingsplan og et budsjett i balanse. Alliansen har vist seg styringsdyktig. Vi har hatt god dialog, og en god prosess fylt av tillit. Dette lover bra for det videre samarbeidet.

Den vedtatte handlingsplanen er et klart styringsdokument med klare økonomiske prioriteringer, og gjennom gode verbalforslag har vi fått frem hvilke ambisjoner vi har for Oppdal i årene som kommer.  

Der andre kommuner må kutte i tjenestetilbudet gjør vi i Oppdal det motsatte, vi er i stand til å prioritere å opprettholde og styrke tjenestetilbudet til Oppdals befolkning, gode tjenester nær folk.

Vi skal investere i å sørge for at vi får gitt enda bedre tjenester, blant annet gjennom endelig å bygge kantine på ungdomsskolen og gjennom å starte en prosess for å kunne realisere nytt barnehagebygg i sentrum. Vi har gjennom planperioden sørget for god økonomistyring med anbefalt driftsmargin på 1,5 %.

Dersom vi har lagt opp til en større raushet i handlingsplanen og dermed forlenget nedbetalingstid på lånene, - ville dette ført til dyrere lån og redusert handlekraft for senere år. Vi viderefører med andre ord Oppdals mangeårige tradisjon om å sette «tæring etter næring». Vi i alliansen styrer etter å overlevere kommunen i minst like god stand som da vi overtok roret. 

Høyre og Miljøpartiet de grønne sitt forslag ville ta 750 000 fra de kommunale overføringer til Kulturhusforetaket, og overføre disse pengene til blant annet BUA og gravfeltet på Vang. I dette forslaget ville blant annet ungdomsklubben, biblioteket og svømmehallen bli rammet med mindre overføringer. Dette kunne vi ikke akseptere.

Arbeiderpartiet ville prioritere barnehageutbygging på bekostning av kantine på ungdomsskolen. Dette kunne vi heller ikke være med å stemme fram. Tiltakene er ikke hverken eller - men både og. Vi ønsker å realisere begge tiltakene.

Alliansen setter i sine verbalforslag klare ambisjoner for Oppdal i årene fremover; Vi skal ta hele Oppdal i bruk. Vi skal ha et enda bedre og mer attraktivt sentrum. Oppdal skal bli en mer bærekraftig bygd, og vi vil bygge gode verktøy for å kunne nå dette målet. Vi skal arbeide for at Oppdal Distriktsmedisinske senter skal ha flere funksjoner enn i dag. Alliansen er også opptatt av at vi skal finne nye måter å løse våre utfordringer på, noe som vil gjøre at vi får mer ut av de begrensede ressursene vi har til rådighet.

Det mangler ikke på ambisjonene. Vi kan imidlertid ikke få realisert alt på en gang, det har vi dessverre ikke kommunal økonomi til. At vi som politikere kommer med mange verbalforslag i forbindelse med handlingsplanen er ikke noe nytt, det er blitt gjort gjennom alle mine år i politikken. Det er nettopp gjennom disse verbalforslagene vi som politikere kan komme med signaler og ambisjoner for kommunen vår. 

Som jeg var helt klar på i kommunestyret, skulle vi gjerne ønsket å få til mer, men vi må etter beste evne prioritere innenfor den økonomiske rammen vi har.