Næringsaktører inntar Sentrumsbygget

Huseier Kåre Stensrud gleder seg over at Sentrumsbygget begynner å fylles opp.

Fylles opp Kåre Stensrud og Rune Skreen har nå leid ut store deler av lokalene i bygget.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

De­ler av hu­set har stått tomt et­ter at kjø­re­sko­len og be­drifts­hel­se­tje­nes­ten flyt­tet ut til nye lo­ka­ler. Kåre Stens­rud og Rune Skre­en kjøp­te hu­set i sep­tem­ber i fjor høst, og nå er stort sett alle lo­ka­le­ne i hu­set ut­leid.

– Vi er kjem­pe­gla­de for at vi har klart å fyl­le opp hu­set og ska­pe mer liv rundt det, for­tel­ler Stens­rud til Op­da­lin­gen.

I dag er det Spa­re­ban­ken Midt-Norge, Op­da­lin­gen, Oppdal Bingo og Ei­en­doms­Meg­ler 1 som lei­er lo­ka­ler. Fri­sør­sa­lon­gen Hår­fint Opp­dal er i full gang med å flyt­te inn og Visbook kom­mer i ap­ril.

– Res­te­ren­de de­len av den gam­le bin­go­en lå er fort­satt le­dig, men vi har et håp om å få leid ut den også, sier han.

– Vi øns­ker at hver kvad­rat­me­ter i det­te hu­set skal lei­es ut, og det har vi stor tro på at vi skal kla­re, leg­ger han til.

Sensrud for­tel­ler at må­let er å få byg­get opp å gå og å gå i pluss.

Lei­er ut til næ­rings­li­vet

Ny­lig ble det kjent av Visbook skal flyt­te inn i and­re eta­sje i Sen­trums­byg­get. De har tid­li­ge­re hatt lo­ka­ler hos Næ­rings­ha­gen, men nå er de på flyt­te­fot.

– Pla­nen er at vi skal være fer­dig 1. ap­ril, og at de flyt­ter inn så fort som mu­lig, sier Stens­rud.

De er nå i full gang med å lage 13 kon­to­rer til Visbook i and­re eta­sje.

– Vi gle­der oss til å få be­drif­ten inn hit. Vi sy­nes det er en leie­ta­ker som kler hu­set, sier han.

Ten­ker fram­over

Den for­ri­ge ei­e­ren had­de om­re­gu­lert til lei­lig­he­ter i and­re eta­sje, men de pla­ne­ne fort­set­ter ikke vi, vi lei­er dem ut som næ­rings­lo­ka­ler.

Per dags dato er det seks lei­lig­he­ter i tred­je eta­sjen. De var i ut­gangs­punk­tet klar­gjort for salg, men vi har ikke tenkt å sel­ge, vi skal fort­set­te å leie dem ut, sier Stens­rud.

De har også pla­ner om å lage fle­re cel­le­kon­tor i and­re eta­sje, som næringsdrivere kan leie. Og om Visbook skul­le tren­ger mer plass i fram­ti­den, så har de mu­lig­he­ter til det uten å måt­te ten­ke på å flyt­te.

– Jeg tror det er po­si­tivt at det blir mer liv i byg­get. Det er utro­lig man­ge folk som går for­bi om da­ge­ne, og kun­de­ne får et tet­te­re for­hold til be­drif­te­ne, sier han.