Opdalingen frikjent i Pressens faglige utvalg (PFU)

I forbindelse med en konsertanmeldelse i Opdalingen i november 2017 ble avisen innklaget til PFU av Oppdal kulturforum.

Faksimile av artikkelen som ble klaget inn til PFU. 

Nyheter

Etter at Opdalingen anmeldte førjulskonserten på Bjerkeløkkja i regi av Oppdal Kulturforum i november i fjor, ble det reagert på måten anmelderen omtalte konserten.

Teksten ble livlig diskutert på sosiale medier, og Oppdal Kulturforum mente det var nødvendig å melde omtalen inn for Pressens Faglige Utvalg med påstand om brudd på Vær varsom-plakaten og god presseskikk.

Klagen ble endelig behandlet i PFU tirsdag denne uken, og Opdalingen blir frifunnet, utvalget mener at Opdalingen ikke har brutt god presseskikk.

- Ikke brudd på god presseskikk

Dette er svaret til klageren fra PFU:

Vi viser til deres klage mottatt her 29.11.2017, der dere påklager en konsertanmeldelse publisert i Opdalingen til Pressens Faglige Utvalg.

I tråd med vanlig praksis har sekretariatet vurdert klagen. Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Sekretariatet konstaterer at den påklagede publiseringen er en meningsartikkel, altså en publisering der hensikten er å formidle subjektive synspunkter. Disse kan man være enig eller uenig i, og man oppfordres gjerne til å delta i debatten når det er noe man er uenig og reagerer på. Det er dessuten vanlig med stor takhøyde i meningsjournalistikken, noe som innebærer at det er rom for både sterkere meninger og spissere formuleringer på meningsplass enn på nyhetsplass.

- Skal være takhøyde

Men selv om det skal være stor takhøyde i meningsjournalistikken, og det heller ikke innebærer noe presseetisk overtramp å trille terning i anmeldelser, heller ikke der barn er omtalt, forstår sekretariatet at formuleringer i den første versjonen av den påklagede anmeldelsen har vekket reaksjoner. Som det fremgår av tittelen på de presseetiske normene, skal redaksjonene være varsomme, ikke minst gjelder dette når barn er omtalt. Barn har dessuten et ekstra vern i Vær varsom-plakaten (VVP), idet ett punkt handler spesielt om barn: «4.8 Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.»

Det er mulig at den påklagede omtalen kan ha innvirkning på de involverte barnas lyst til å delta på lignende arrangement i fremtiden, og sekretariatet vil på generelt grunnlag mane redaksjonen til å utvise omtanke og tenke nøye gjennom hvordan barn omtales, også når det er snakk om meningsjournalistikk.

Likevel kommer sekretariatet til at det her ikke er begått et presseetisk overtramp. I denne sammenheng legger sekretariatet også vekt på at redaksjonen har gjort endringer etter første publisering.

Hvis PFU slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort. Hvis utvalget ikke slutter seg til innstillingen, vil det bli innledet tilsvarsrunde mellom partene. Deretter vil utvalget ta klagen opp til ny behandling.

- Merker oss rådene

PFU sluttet seg til sekretariatets innstilling og saken er dermed avgjort.

Endringen som PFU henviser til er to avsnitt som ble lagt til den opprinnelige teksten da redaksjonen ble gjort oppmerksom på at innholdet kunne tolkes som en kritikk av de yngste konsertdeltakerne.

Teksten ble endret umiddelbart etter at man ble gjort oppmerksom på situasjonen, og før diskusjonen tok av på sosiale medier der den uredigerte teksten ble brukt som argumentasjonsgrunnlag.

Teksten ble endret etter skriftlig dialog med dem som var direkte berørt og ikke debattanter fra sosiale medier.

- Opdalingen forholder seg til og retter seg etter avgjørelser i PFU, i denne saken ble klagen mot avisen avvist og vi tar også det til etterretning. Vi merker oss også rådene fra PFU som vi oppfatter som konstruktive, kommenterer redaktør Tore Aasheim.