- Ikke mulig med strakstiltak ved Nerskogveien

Fylkeskommunen utsetter utbedring av Nerskogveien til neste år på grunn av høstens NATO-øvelse.

Fylkeskommunen utsetter utbedringen av Nerskogveien til neste år.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg, sendte 11. mai avgårde et skriv med tre spørsmål til fylkesrådmannen angående Nerskogveien.

Dalsegg trekker fram at seksjonsleder i Statens vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas, uttalte under et møte i Rennebu at veien er blant de verste på hele det 6000 kilometer lange veinettet fylkeskommunen drifter i Trøndelag.

Hun trekker også fram aksellastrestriksjonene, som fører til at renovasjonstjenesten ikke kan hente søppel hos berørte beboere ved Nerskogveien med vanlig søppelbil.

Søppelstopp

Aksellastrestriksjonene fører også til at returpunktet for mellom 200 og 300 hytteeiere er stengt på ubestemt tid. De må dermed ta med søppelet selv og kaste det på et annet egnet sted. Fastboende abonnenter har fått tilbud om henting av restavfall via egen kommunal bil (pick-up).

I brevet til fylkesrådmannen skriver Dalseg: «Aksellastrestriksjonene medfører blant annet en stor andel av merarbeid og utgifter for berørt kommune. Husstander skal informeres, det må tilrettelegges ekstraordinære tiltak som igjen gir ekstra kostnader for kommunen. Oppdal kommune har anslått en merkostnad på 4200 kroner for de første 14 dagene.

Dalseg spør videre om hvem det er som skal betale denne merkostnaden.

Fylkeskommunen kan på sin side ikke garantere fremkommelighet på alle veier til enhver tid, selv om dette er et overordnet mål.

Dekker ikke kostnader

- Ras, veibrudd, ekstrem vårløsning og så videre er faktorer som kan påvirke fremkommeligheten på vegnettet i perioder. Verken fylkeskommunen eller andre veieiere dekker kostnader innbyggere, næringsliv eller kommuner måtte ha forbundet med redusert fremkommelighet på vei, skriver fylkesrådmannen.

Nerskogveien har vært en av Dalsegs største kampsaker i lang tid.

- Og det kommer den til å fortsette å være, helt til det blir gjort noe for å bedre den, sier varaordføreren til Opdalingen.

- Jeg setter stor pris på at fylkesdirektøren for samferdsel, Erlend Solem, tok seg tid til å svare. Han sier, akkurat som seksjonsleder i Statens Vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas, har Nerskogveien har en helt horribel veistandard.

For dårlig til strakstiltak

Faktisk er Nerskogveien så dårlig, at fylkeskommunen mener det ikke er mulig å iverksette strakstiltak for å utbedre den.

- Veien er i svært dårlig forfatning ved hver teleløsning, så dette er en kjent situasjon, selv om situasjonen gradvis forverres hvert år. Men fylkesrådmannen anser det ikke hensiktsmessig med strakstiltak. De vil ikke ha ønsket effekt og veiarbeid under teleløsningen vil kunne medføre at veien ødelegges ytterligere, skriver fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag, Erlend Solem, på vegne av fylkesrådmannen.

Men selv om fylkeskommunen ser behovet for utbedringer, er det ikke aktuelt å gjøre noe før høstens store NATO-øvelse.

«Fylkesrådmannens plan var å legge frem en sak på kommende hovedutvalgsmøte, men velger å avvente på grunn av den kommende NATO-øvelsen», står det i fylkesrådmannens svar.

- Sikre langvarig effekt

- Siden det nå er klart at veien vil bli brukt av den amerikanske hæren i forbindelse med NATO-øvelsen - forflytningsperioden strekker seg fra august til over nyttår, med det tyngste stridsmateriellet NATO har - endrer dette forutsetningene og medfører at fylkesrådmannen vil anbefale å utsette tiltaket til umiddelbart etter neste vår. Dette for å sikre langvarig effekt av tiltakene som iverksettes.

- Jeg synes det rett og slett er trist og tragisk at alle som bor på Nerskogen skal måtte vente i enda et år før veien fikses, når standarden er så dårlig som den er. Nerskogveien er skolevei, næringsvei, folk som skal bygge hytter i området er i tvil om de får fram materialene de trenger, mens bøndene er i tvil om de får fram fôr til dyrene sine. Det er ikke holdbart. Jeg er bekymret for følgene dette kan få, om Nerskogen forblir en blindvei i enda et år, sier Dalseg.

I verste fall kan det bety at folk ikke vil bygge hytter i området, noe som igjen går utover næringslivsaktører i både Oppdal og Rennebu, og da særlig de som har hyttebygging og hyttesalg som levebrød.

- Om en vei er ubrukelig i en uke, så er det unntakstilstand. Et år er veldig lang tid. Hva gjør vi hvis det blir brann på en gård på Nerskogen eller hvis noen får hjertestopp? Da håper jeg luftambulansen er tilgjengelig, for i slike tilfeller teller hvert minutt.

Dalseg stiller samtidig spørsmål ved om amerikanerne, som kommer til å bruke deler av Nerskogveien til å transportere tunge militærkjøretøyer under høstens øvelse, og forsvaret kommer til å bidra med midler til å fikse/oppgradere veien i etterkant.

Skal fortsette å mase

- Det er fortsatt usikkert hvorvidt de kommer til å bidra eller ikke, dersom de kjører veien i stykker, sier Dalseg.

Varaordførerens strategi framover, er å fortsette å mase og mase om Nerskogveien, helt til hun får gehør i fylkestinget.

- Til syvende og sist må det bli. De skal bli så lei av at jeg nevner ordet «Nerskogveien», at de ikke ser noen annen utvei enn å fikse den. Det må politisk prioritering til, for å få til dette. Å utbedre veien skikkelig, kan komme til å koste opp mot 45 millioner kroner.

Når det gjelder aksellastrestriksjonene, lover fylkesrådmannen at veien skal skrives opp fra seks til åtte tonn i maks aksellastvekt innen fredag 25. mai. Da har veien hatt seks tonn som maksvekt i fire uker under vårløsningen.

Fylkesrådmannen skriver videre:

- Det er foretatt flere vurderinger av mulige mer permanente tiltak på Nerskogveien etter at fylkestinget i Sør-Trøndelag satte av ti millioner kroner til veien i 2017. Dette er tiltak i et spenn fra 10 millioner (god forsterket grusveg), 25 millioner (pukkstabilisert grunn med asfalt), 45 millioner (anbefalt løsning) eller 200 millioner kroner (håndbok standard). Vedtaket signaliserte mulig medfinansiering fra Oppdal og Rennebu kommuner. Fylkesrådmannen har nylig avholdt møter med disse for å avklare mulig medfinansiering. Svaret var at dette ikke var aktuelt.