Foreslår tre timers parkering i sentrum

Mener fortetting av sentrum, befolkningsvekst og økning i antall fritidsboliger vil på sikt øke presset på parkeringen.
Nyheter

Kommunestyret behandlet i møte 26. april i år «Parkeringsutredning III», hvor kommunestyret vedtok å gi rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Rambøll Norge AS om parkeringsfaglig bistand for å videreføre arbeidet med parkeringsutredningen som ble vedtatt av kommunestyret 15. februar i år.