Vil forhandle om løsning

Nå blir det sannsynligvis nye forhandlinger om bruken av Gjevilvassveien.  Foto: Arkiv

Nyheter

Etter at Høyesterett stadfestet grunneiernes rett til å brøyte Gjevilvassveien, vil Rådmannen nå gå i forhandlinger med grunneierne, for å se om det er mulig å komme frem til en minnelig løsning.

Kommunen har gjennom tidligere behandlinger og vedtak stadfestet at de ønsker å sikre deler av Gjevilvassveiene til skiløype. Kommunen har gjort et ekspropriasjonsvedtak og fått dette stadfestet av fylkesmannen i 2017.

Gis forhåndsvarsel

I påvente av Høyesteretts dom i den privatrettslige saken ble det ikke tatt ut skjønnsbegjæring, dermed må kommunestyret i så fall fatte nytt vedtak om ekspropriasjon, dersom kommunen fortsatt vil anlegge skiløype i Gjevilvassveien.

I rådmannens innstilling til kommunestyret, ber rådmannen om fullmakt til å sette igang minnelige forhandlinger. Rådmannen skriver i saksutredningen at det ikke er uvanlig å kalle inn til et informasjonsmøte med samtlige berørte parter, samtidig som det sendes ut et avtaleforslag. I samme skriv gis det også forhåndsvarsel om ekspropriasjon.

Legges frem i høst

Resultatet av forhandlingene legges frem for kommunestyret i løpet av høsten. Dersom minnelig løsning ikke fører frem, mener rådmannen at det er naturlig å legge frem en anmodning om vedtak om ekspropriasjon i samme sak.

Rådmannen forventer at en ekspropriasjonsprosess vil ha store kostnader for kommunen, i tillegg til kostnader til teknisk og juridisk bistand. Dette forutsettes dekt gjennom budsjettregulering.