Åpner tilsynssak etter manglende drift og vedlikehold langs E6

Bildet viser stein på vei ut av et steinsprangnett.  Foto: Vegtilsynet

Nyheter

Statens vegvesen, Region midt, inspiserer og drifter ikke skredsikrings- og skredvernstiltakene sine godt nok. Det mener Vegtilsynet i en ny tilsynssak, der de har inspisert deler av vegnettet i regionen.

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region midt, etterlever krav til drift og vedlikehold av skredsikrings- og skredvernstiltak som for eksempel is- og skrednett, steinsprangnett og skredvoller på riksvegene.

Undersøkelsene omfattet fire driftskontrakter i Region midt:

1500 Ålesund E39

1503 Indre Romsdal E136

1505 Indre Nordmøre Rv 70

1604 Gauldal Oppdal E6

Samlet sett viste tilsynssaken at regionen ikke inspiserer og drifter de utvalgte skredsikringsobjektene i tråd med krav. Dette kan føre til at sikringstiltak ikke virker som planlagt, og kan være farlige for trafikantene.

Vegtilsynet avdekket tre avvik i saken, og det ble gjort én observasjon.

Vegtilsynet gjorde følgende funn:

- regionen oppfyller ikke krav til at inspeksjonsplanene tydelig skal definere type inspeksjon og frekvens;

- objektlistene i inspeksjonsplanane ble ikke oppdatert underveis i kontraktsperioden, og derfor sikrer de ikke at alle objekt ble inspisert.

- regionen utfører ikke inspeksjon for alle skredsikrings- og skredvernstiltak i samsvar med krav.

- regionen kan ikke dokumentere at de utvalgte objektene har funksjon og utseende i tråd med kravene til standard for drift og vedlikehold på riksveiene.