Bygningsrådet er positiv til Siva-bygget

Arnt Gulaker i bygningsrådet.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Siva Eiendom Holding AS gjort noen endringer for å imøtekomme innkomne merknader og innspill etter førstegangsbehandling av Siva-bygget, eller «Låven» som det populært kalles.

Det har kommet flere kritiske innspill i høringsprosessen, og Siva har i et notat til Oppdal kommune varslet at de tar innspillene til etterretning og justerer høyden på bygget.

Bygningsrådet skulle i dag ta stilling til om de skulle godkjennene rådmannens tilrådning eller ikke.
 

Rådmannen tilrår at fortauet tas ut av plankartet, og at BS14 og BS15 forskyves to meter mot sørøst. Plangrensa i nordvest forskyves to meter mot sørøst. Planområdet vil da ikke berøre eiendommen tilhørende Skreen og Stensrud Eiendom AS. Spørsmålet om ekspropriasjon faller dermed bort.

Arnt Gulaker (Ap) påpekte at dette har vært en sak som har engasjert bygda.

- Jeg har vært skeptisk til denne saken og mye av det har vært at det har bygd seg på likhetsprinsippet. Jeg ønsker at det skal være mest mulig likt for alle som skal bygge og etablere seg i sentrum. Med denne vurderingen og tilrådningen nærmer vi oss det vi har vært ute etter, sier Gulaker.

Han påpeker at han nå har snudd i saken.

- Dette er nå en gangbar sak å gå inn for. For mitt vedkommende er det forskjellige momenter som har falt på plass, spesielt når det kommer til parkering og den biten. Vi bør få til å få på plass Siva-bygget i Oppdal og det tror jeg vil ha en stor betydning for Oppdal, sier han.

Kari Toftaker (Sp) forteller at hun også har vært i veldig tvil om denne saken. Hun sier at hun er innstilt på å gå for rådmannens tilrådning.

Henrik Ottersen i Venstre påpekte at Siva har lagt ned mye ressurser for å imøtekomme en del av innvendingene som har kommet inn.

- Jeg var positiv i starten og jeg er fortsatt positiv, sier han.

I forkant av bygningsårdsmøte, sendte sivilarkitekt Amund Grimstad, et åpent brev til rådmannen om lovligheten av bygningsrådsmøtet.


 

I brevet skriver Grimstad blant annet: "Da høringsfristen for SIVA-reguleringa gikk ut 1. oktober, var det kommet inn så mange innsigelser og merknader at enhetsleder Ane Hoel sa til OPP den 4. oktober at det ikke var forsvarlig å ha saksbehandlingen ferdig til 15. oktober som planlagt, og at saken kommer til bygningsrådet først 19. november. Dette har vi forholdt oss til. Og på kommunens hjemmeside for «eInnsyn» har det også hele tida (og fortsatt i skrivende stund) stått at neste bygningsrådsmøte er 19. november. Da det litt utpå dagen mandag 29. oktober ble kjent at SIVA har endret planene sine, redusert byggehøyden, flyttet bygget to meter samt gjort en del andre endringer, fikk vi en ny situasjon som vi har forsøkt å sette oss inn i. Etter forespørsel til kommunen, fikk vi fredag 2. november oversendt papirene SIVA v/Pir II hadde sendt kommunen. Det viste seg å være et relativt kort brev som beskriver flere forskjellige mulige løsninger, samt noen illustrasjoner. Men det foreligger ikke noe revidert reguleringskart eller endrede reguleringsbestemmelser. Vi har allerede påpekt overfor administrasjonen at det er mye uklart her, og vi har også tenkt å bruke vår demokratiske rett til både å skrive en kommentar til bygningsrådet, samt å ta kontakt med kommunens politikere før bygningsrådsmøtet den 19. november".

Grimstad skriver videre at det kom som en overraskelse at møtet skulle avholdes i dag 6. november og ikke 19. november.

Gulaker benyttet anledningen til å ta opp brevet fra Amund Grimstad i bygningsrådet.

- Møtet har ligget i møteplanen i lang tid og jeg ser ingen grunn til å ikke kjøre møtet og å utsette behandlingen av saken, sier han.

Bygningsrådets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum. Vedtaket gjelder plankart sist revidert 08.08.18. og bestemmelser sist revidert 21.06.18. med følgende endringer:

På plankartet:

Fortauet i sørøst og nordøst for BS14 og BS15 tas ut av plankartet. BS14 og BS15 forskyves 2 meter mot sørøst. o_BUT vises som i gjeldende plan. Plangrensa i nordvest forskyves to meter mot sørøst. Benevnelsen o_SPA3 på parkeringsarealet foran Aunasenteret endres til f_SPA3 som i gjeldende plan.

Bestemmelsene for BS14 og BS15 slås sammen, og får følgende ordlyd:

BS14 og BS15

BYA: Maks 100 %

Maks gesimshøyde 14 meter. Maks mønehøyde 16 meter.

BS14 og BS15 skal inntil de bebygges brukes til grøntområde/grønt byrom.

Boliger tillates ikke.

Før det gis igangsettingstillatelse/byggetillatelse på BS14 og BS15, skal det foreligge dokumentasjon på at kravene til parkering i pkt. 5.5. i bestemmelsene til områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum er oppfylt.

Før det gis ferdigattest for bebyggelsen på BS14 og BS15 skal uteoppholdsarealet (o-BUT) være opparbeidet.

Det samme gjelder nødvendige parkeringsplasser.

Innenfor felt BS15 skal det på bakkeplan etableres en åpen, uklimatisert passasje gjennom bebyggelsen. Minste tillatte bredde er 8 meter, og minste tillatte høyde er 7 meter. Det tillates også en innglasset bru over passasjen. Denne kan ha en maksimal bredde på 2,5 meter. Minste tillatte mål på høyden under brua er 3,5 meter.

Passasjen skal anlegges slik at den flukter med opphøyd gangfelt fra Aunasenteret over f_SPA3.

Bebyggelsen skal utformes med et langstrakt, rektangulært hovedvolum, samt et skulpturelt utformet tilleggsvolum som skal ligge i bestemmelsesområde # 1, se bestemmelse pkt. 10.

Hovedvolumet skal ha saltak, og ha tre som dominerende fasademateriale. I tilknytning til passasjen skal glass være det dominerende fasadematerialet i et område med bredde på minimum 12 meter.  Fasadene skal formgis slik at veggflatene brytes ned i mindre partier innenfor et helhetlig samlet uttrykk.

Kommunestyret opphever siste avsnitt i sitt vedtak i sak 18/60.

De foreslåtte endringene har ingen betydning for naturmangfoldet, og naturmangfoldloven kommer ikke til anvendelse.

Før det gis igangsettingstillatelse/byggetillatelse på BS14 og B15 skal det foreligge en modell av bygget i 3D.