Avviser klage på utvidelse av Spisbar

Nyheter

Torgsenteret 3. etg velforening har klaget på kommunestyrets vedtak om utvidelse av skjenkeområdet på Spisbar. Vedtaket gjelder utvidelse av areal, der kommunestyret innvilget Spisbar å ta i bruk ledige næringslokaler i tilknytning til den eksisterende restauranten. Her ønsker Spisbar å tilrettelegge for ungdom fra 18 år.

Rådmannen foreslår i sin tilrådning at kommunestyret stadfester sitt vedtak, og at klagen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Rådmannen skriver i saksdokumentene at det tidligere er slått fast gjennom støymåling at støynivået på Spisbar ligger innenfor tillatte verdier. Videre skriver rådmannen at man ved å bosette seg i sentrum, må forvente at det på tidspunkt er støy i disse områdene.

"Sentrum er til tider preget av aktivitet, trafikk og feststemte mennesker på kveld og natt i helger og høytider. Det skal likevel kreves at støynivåene innomhus er innenfor tillatte verdier".

Rådmannen skriver at likebehandling i skjenkesaker er tungtveiende, og at det er en kjennsgjerning at sentrum i Oppdal begynner å få et bypreg der næring og bolig deler areal.

"En naturlig konsekvens av en slik utvikling er at det blir mer trafikk, mer folk med "liv og røre" i disse områdene".