Lovlighetsklage førte ikke frem

Rådmannens tilrådning ble vedtatt 13 mot 12 stemmer. Lovlighetsklagen førte ikke fram.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Etter dagens vedtak i kommunestyret ble det klart at det sannsynligvis ikke blir mulig å gå i skiløyper i Gjevilvassdalen denne sesongen. I så fall må grunneierne bli enige seg i mellom.

Etter at Oppdal kommune vedtok ekspropriasjon av Gjevilvassvegen, sendte kommunestyremedlemmene Sigmund Fostad, Olav M. Mellemseter og Ketil Jacobsen en lovlighetsklage på vedtaket.

Rådmannen oppfatter at det er tre forhold som tas opp i klagen. Det første er om rådmannen under behandlingen av saken i kommunestyret har gitt uriktige opplysninger som har virket inn på vedtaket. Det andre er om både rådmannen og fylkesmannen i Trøndelag er inhabile til å behandle klagen, og det tredje er om klagen skal gis oppsettende virkning.

Rådmannen skriver i sin saksutredning til kommunestyret at opplysningene gitt til kommunestyret er korrekte og at anførselen om inhabilitet ikke har noen hjemmel.

Saken ble behandlet i kommunestyret idag.

Vil utsette forhåndstiltredelse til etter påske

I sin tilrådning ber rådmannen kommunestyret om å fatte et vedtak om å utsette forhåndstiltredelse til etter påske 2019. Rådmannen skriver i saksfremlegget at dersom det skal anlegges skiløype nå, så blir det en egen prosess med forhåndstiltredelsen som har utfordringer og prosesskostnader knyttet til saken.

Derfor mener rådmannen at det er grunn til å vurdere om det er hensiktsmessig for kommunen se det hele i et evighetsperspektiv, og at det er mindre viktig å forhåndstiltre ved tvang for å sikre skisesongen 2019. På den måten er ønsket å bidra til at konfliktnivået reduseres.

Debatt

Flere kommunestyrerepresentanter etterlyste at ikke alle saksdokumentene var lagt frem og mente at behandlingen av saken måtte utsettes.

Trygve Sande (V) mente at det ikke var noen grunn til å utsette behandlingen av saken.

Det ble lagt fram et utsettelsesforslag. Det falt med 12 stemmer. De som stemte for utsettelse var Senterpartiet, tre representanter fra Høyre, Frp og Odd Arne Hoel (Uavh) og Steinar Granlund (Uavh).

- Minne folk på hva vi skal behandle

Kommunestyret skulle i dag ta stilling til om lovlighetsklagen skulle etterfølges eller ikke. Men debatten dreide seg fort over om det skulle være skiløype eller ikke.

Sande påpekte at det er viktig å minne folk på hva som skal behandles.

Sigmund Fostad (FrP) var en av de som sendte inn en lovlighetsklage på vedtaket som ble gjort før jul i fjor.

- Det er holdninger og opplysninger som ikke stemmer med fakta, sier han.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold sier at denne saken bygger på kommunestyrets fattede vedtak. Han sier at de også har støttet seg på kommuneadvokaten i denne saken.

Fostad uttrykte at rådmannen hadde mistet totrinnsbehandlingen. Ane Hoel, leder plan og forvaltning i Oppdal kommune, mente at det var å strekke det litt langt.

- Etter at vedtaket ble gjort i desember, sendte vi en henvendelse til fylkesmannen om det var realistisk å få til en behandling før jul. Beskjeden fra fylkesmannen var om vi heiv oss rundt, så ville det kanskje være mulig å få til en behandling før jul, for han så hvor viktig dette er for Oppdal. Det er den eneste kontakten vi har hatt med fylkesmannen, sier Hoel.

- Skuffet

Arne Braut (Sp) mener en slik vurdering er en fullstendig avsporing fra det denne saken dreier seg om.

- Dette er ikke en sak om hytteutbygging i Gjevilvassdalen, det saken dreier seg om er retten til å bruke en vei og om kommunen skal ekspropriere denne rettigheten for å legge skiløype.  Altså en rett grunneierne har hatt i generasjoner, som har bidratt til å utvikle kulturlandskapet i Gjevilvassdalen slik den fremstår i dag, sier Braut.

- Jeg blir skuffet over at Senterpartiet fremfører et slikt innlegg og tar en omkamp på en sak som ikke skal behandles i dag. Jeg blir provosert av å høre på dette. Det er direkte urimelig, sier han.

Tor Snøve (Ap) sier at han er hverken skuffet eller overrasket.

- De fleste gjør sitt for å få til en omkamp og det gjøres på mange forskjellige måter, sier han.

Hans Bøe (V) mente at å ta omkampen på desembervedtaket, måtte de forholde seg for gode til.

- Vedtaket som ble fattet i desember er et lovlig fattet vedtak. Omkampen kan vi ta når klagen på selve vedtaket kommer på marsmøtet. Dette er som å helle bensin på et bål som brenner godt fra før av, sier han.

Dialog

Odd Arne Hoel (Uavh) forteller at denne saken gjør noe med oss oppdalinger og at den har stor betydning for Oppdals omdømme.

- Jeg har sett en utvikling i saken som har pågått lenge og det er mye skremmende som kommer fram. Det er framsatt trusler og produsert rykter som ikke har rot i virkeligheten. Det kommer fra begge sider. Siden saken var oppe til behandling første gang, så har det vært et marginalt flertall som ønsker skiløype istedenfor vei, sier Hoel.

Han påpeker at folk må begynne å komme i gang med tiden etterpå.

- Aktørene i saken må snakke direkte med hverandre og ikke gjennom en skjerm. Det er felles oppgaver som må løses, sier han.

- Synd vi ikke kommer videre

Ordfører Kirsti Welander (Ap) mener at utredningen som kommuneadvokaten har gjort ikke levner noen tvil om at vedtaket som ble gjort i fjor var lovlig.

- Jeg er enig i rådmannens tilrådning. Og jeg synes det er syns at vi ikke kommer videre i denne saken, sier hun.

Vedtak

Rådmannens tilrådning ble vedtatt 13 mot 12 stemmer. De som stemte mot rådmannens tilrådning var Senterpartiet, tre representanter fra Høyre, Frp og Odd Arne Hoel (Uavh) og Steinar Granlund (Uavh).

Rådmannens tilrådning: Kommunestyret gjør slikt vedtak:

  1. Med hjemmel i kommuneloven § 59 nummer 2 opprettholdes vedtak gjort i kommunestyret den 13.12.18, sak 18/129. Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for klagebehandling.
  2. Klagen gis ikke oppsettende virkning.
  3. Vedtak om forhåndstiltredelse skal ikke gjennomføres før tidligst etter utløpet av inneværende skisesong, dvs tidligst et tidspunkt etter påske 2019.