Skal utarbeide en akuttberedskapsplan for hele fylket

Nyheter

Valg 2019

Trøndelag Høyres fylkesårsmøte har vedtatt at det må utarbeides en akuttberedskapsplan for hele fylket i kommende periode. Dette for å sikre at alle i Trøndelag har god dekning av akuttberedskap nært der de bor.

- Dialogmøter med tjenestene har gitt oss klare innspill på utfordringer og muligheter. Fylkestingsgruppen i Høyre fikk fylkestinget i Trøndelag med på et vedtak om behov for en akuttberedskapsplan for Trøndelag, regjeringen løfter tema i Granavolden-plattformen og nå har Trøndelag Høyre vedtatt en plan i sitt program. Akutt etatene må ses på i en sammenheng og det er viktig at også kommunale tjenester og ledelse inngår i dette arbeidet, sier Ingvill Dalseg.

Dalseg har, sammen med stortingsrepresentant Guro Angel Gimse, besøkt brannstasjoner, politistasjoner og ambulansetjenesten rundt i Trøndelag og i lengre tid påpekt viktigheten av å lage en overordnet plan for akuttberedskapen i Trøndelag, hvor samhandling etatene i mellom må vektlegges.

Ingvill Dalseg og Guro Angel Gimse.  

- Vi har besøkt og vært i dialog med deler av akuttberedskapen i Trøndelag, også ledelsen ved St.Olavs Hospital. All beredskap i Trøndelag og landet forøvrig overvåkes og følges tett. Hvordan utrykningene forløper registreres fra bruker ringer nødnummeret til pasienten får behandling. Statistikken følges opp og tallene gir grunnlag for hvordan ambulansene stasjonerer seg. Eksempelvis vet AMK at på gitte tidspunkt er sjansen for anrop i et bestemt område så stor, at de velger å sette en ambulanse klar for å rykke ut i et bestemt område, heter det i resolusjonen.

Dersom regjeringspartiet får det som de vil, så foreslår de å ta initiativ til et prosjekt, hvor oppgaveglidning og grenseganger mellom de ulike uttrykningsetater prøves ut i Trøndelag. Planen tar utgangspunkt i problemstillinger belyst i «Beredskapsanalyse for ambulansetjenesten i Midt-Norge», og tar inn rollefordeling og fordeler med samhandling brannvesen, politi og helse. Høyre skriver at planen bør innlemme den enkelte kommunes lokale ressurser (som hjemmesykepleie, jordmorberedskap og lokal legevaktløsning) i sammenheng med spesialisthelsetjenesten, for optimal bruk av ressurser for en best mulig tjeneste til innbyggerne.