Kan spare samfunnet for nesten én milliard

Planlagt nytt toplanskryss ved Berkåk. Foto: Sweco Norge  Foto: Sweco Norge AS, Foto: Sweco Norge

Nyheter

Nye Veier har utarbeidet et forslag til detaljregulering av ny E6 i Rennebu og Midtre Gauldal. Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for bygging av ny firefelts vei. Nytte- kostnadsanalysen utført for strekningen Ulsberg – Vindåsliene viser at det vil bli en positiv endring i totale ulykkeskostnader over analyseperioden på cirka 0,9 milliarder kroner, sammenlignet med dagens situasjon.