Ber kommunen om å ivareta de som rammes av pelsdyrforbudet

  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Onsdag 10. april ble forslag til lovvedtak om Lov om forbud mot hold av pelsdyr behandlet. Dette er en sak som direkte berører om lag 200 pelsdyrbønder.

I et brev til Oppal kommune skriver Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag at dette er en situasjon hvor pelsdyrbøndenes familier står i en svært vanskelig og fortvilet livssituasjon som følge av regjeringens forslag om lovforbud.

Det er grunn til å tro at Stortinget vil behandle lovforslaget etter påske, og at det vil kunne fattes et vedtak om forbud mot pelsdyrhold før sommeren i år. Endelig tidspunkt for avvikling er satt til 2025.

- Regjeringens forslag om lovforbud var ventet, men forslaget om kompensasjon til dem som rammes er dessverre alt for lavt, og bøndene vil lide store økonomiske tap. Pelsdyrbøndene som rammes mister sitt livsverk og inntektsgrunnlag, og situasjon er svært krevende, både på kort og lang sikt. Mange er som følge av situasjonen kommet i store økonomiske vanskeligheter. Bankene, som tidligere har bistått dem som næringsdrivende ut i fra et forutsigbart og langsiktig næringsperspektiv, kan ikke lenger bistå den enkelte økonomisk all den tid næringen skal forbys. I den forbindelse retter vi en henvendelse til kommuner med pelsdyrproduksjon. Den uforskyldte situasjonen bøndene er kommet i, påfører dem og deres nære relasjoner er svært krevende livssituasjon, sier han.

I brevet står det at Norges Pelsdyralslag henstiller derfor kommunen om å være oppmerksom på at det kan oppstå situasjoner som krever en ekstraordinær innsats med tanke på ivaretakelse av dem det gjelder. De viser spesielt til:

  • helseproblematikk, psykososial beredskap og behandling - akutt og vedvarende
  • bistand for ivaretakelse og stell av dyr (avløsertjenester)
  • økonomisk bistand og bistand fra kommunens sosialtjenester

- Vi ber om at kommunen snarest iverksetter en kartlegging og beredskap for ivaretakelse av mennesker og dyr i denne krevende situasjonen, skriver Wormdahl i brevet.