Skal løse konflikten ved Oppdalsmuseet selv

Flertallet i kommunestyret vedtok å gi styret i Oppdal kulturhus KF full tillit til å løse personalkonflikten ved Oppdalsmuseet selv.

  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Saken om Oppdalsmuseet var oppe til behandling i kommunestyret 7. februar i år. Gjennom brev til rådmannen, ordfører, styret i Oppdal Kulturhus KF og enhetsleder ved Oppdalsmuseet, samt oppslag og leserinnlegg i media, er det kommer frem flere forhold som angår forholdet mellom de ansatte, frivillige og øvrig ledelse på Oppdalsmuseet.

Under kommunestyremøtet i februar, ble fellesforslaget fra Venstre, Arbeiderpartiet, Ingrid Grøtte Johansson (Sp) og Arne Braut (Sp) vedtatt med 13 stemmer. I forslaget ber kommunestyret at styret i Oppdal kulturhus KF oppnevner en ekstern objektiv tredjepart med nødvendig kompetanse med mål om å løse konflikten som er oppstått.

I slutten av mars ble det kjent at alle de forespurte tredje-partene hadde takket nei. Samtidig gikk Jo Skorem av som styreleder ved Oppdal kulturhus.

Til dagens kommunestyremøte la styret i Oppdal kulturhus KF frem sin tilråding i saken. I sin tilrådning sier de at de ønsker å løse konflikten selv og de ber samtidig om at Oppdal kommunestyre gir sin tilslutning til at Oppdal kulturhus KF fortsatt har ansvaret for Oppdalsmuseet.

Ingrid Grøtte Johansson er konstituert styreleder i Oppdal kulturhus KF og hun orienterte kommunestyret om hvordan saken har vært behandlet frem til nå.

- Styret og ledelse ber om tillit til det videre arbeidet, sier hun.

Høyre har tidligere fremmet forslag om å tilbakeføre driften av Oppdal Museum fra Oppdal Kulturhus KF til Oppdal kommune. Det forslaget fremmet Høyre ved Eli Dahle på ny under dagens møte. Forslaget fra Høyre falt. De som stemte for forslaget var Høyre, Sigmund Fostad (FrP) og Steinar Granlund (Uavh.).

- Fra vondt til verre

Kari Toftaker (Sp) startet sitt innlegg med å beklage at vi i kommunestyret gjennomfører en sak om en alvorlig personalkonflikt i et åpent møte med overføring via radio til de tusen hjem.

- Jeg vil beklage at denne saken ikke er på rødt papir i et lukket møte. Personalkonflikter skal alltid løses kun mellom de personer saken omhandler, ikke i åpne forum, sier hun.

- God personalledelse handler først og fremst om inkludering og gjensidig tillit. I håndtering av en personalkonflikt må alle føle at de blir lyttet til og respektert for sine meninger. Taushetsplikt må være 100 prosent ivaretatt. Medarbeidersamtaler og dialogmøter med ryddige møtereferat er gode verktøy for å løse en personalkonflikt. Mennesker må behandles som mennesker. For å utvikle fremdrift og framtidstanker for Oppdalsmuseet må alle som ønsker å utvikle museet snu seg litt rundt, løfte blikket og se framover i tid. Og alle må føle at de har et felles mål og visjon for å kunne gå i takt. Jeg håper alle disse verdiene blir vektlagt i arbeidet framover, sier Toftaker.

Hans Bøe (V) mener denne saken har gått fra vondt til verre.

- En personalsak skal løses på lavest mulig nivå og jeg håper at vi kan unngå slike saker i framtiden. Det har kommet fram et forslag om å løse personalkonflikten med å omorganisere. Det har jeg dårlige opplevelser med fra andre arenaer. Denne saken må først løses også kan man eventuelt se på omorganisering i fredstid, sier Bøe.

Da saken var oppe til behandling i februar, ga Arbeiderpartiet full tillit til styret.

- Det er en fordel at vi har den organiseringen av kulturen som vi har i dag. Både gjennom tilrådningen og orienteringen vi har fått av styret, så ber de oss om tillit til å gjennomføre denne prosessen. Derfor er det viktig at vi støtter opp om tilrådningen og anmodningen om å få den støtten, sier Tor Snøve (Ap).

Rota i saken

Ola Skarsheim (Sp) forteller at dette var en vanskelig sak og at han har hatt flere samtaler med de som er involvert i dette.

- Vi må finne en løsning som får tilbake den gode stemningen, sier han.

Sigmund Fostad (FrP) sier at det er grunn til å tro at organiseringen er grunnlag for en konfliktskaping.

- Man må finne grunnen til at saken kommer tilbake på denne måten, sier han.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) var klar og tydelig på at hun ikke kom til å støtte forslaget til Høyre, om å endre organiseringen.

- Høyre har konkludert med at det er riktig å gjøre en ny organisering uten at temaet har vært diskutert. På gruppemøtet på mandag ble jeg opplyst om at 60 prosent av landets museer er organisert som stiftelser, sier hun.

Trygve Sande (V) mener det er viktig å komme fram til en god løsning i denne saken, men at det kommer til å bli vanskelig.

- KF-modellen er jeg i utgangspunktet noe jeg er kritisk til og sjeldent noe som er vellykket. Men for kulturen samlet som en enhet ser jeg på modellen som en styrke. Jeg tror denne saken må løses mellom partene innad i organisasjonen og å ikke organisere seg ut av det.

Vedtak

Styret i Oppdal kulturhus KF sin tilråding ble vedtatt av kommunestyret. Det ble vedtatt mot sju stemmer. De som stemte imot var Høyre, Steinar Granlund (Uavh.), Ola Skarsheim (Sp) og Kari Toftaker (Sp).

Vedtaket blir som følger: Styret i Oppdal kulturhus KF råder Oppdal kommunestyre til å fatte følgende vedtak:

  1. Oppdal kommunestyre tar utredningen til orientering
  2. Oppdal kommunestyre gir sin tilslutning til at Oppdal kulturhus KF fortsatt har ansvaret for Oppdalsmuseet.
  3. Oppdal kommunestyre har tillit til at Oppdal kulturhus KF løser de personalmessige utfordringene, og at man også finne gode løsninger for organiseringen av frivillige sin innsats.

I tillegg falt forslaget fra Høyre med seks stemmer. Forslaget fra Senterpartiet falt også.

Fra dagens kommunestyremøte, hvor saken om Oppdalsmuseet ble behandlet.   Foto: Katrine Silseth Naas