Klager på Siva-bygget førte ikke frem

Fylkesmannen har satt endelig punktum i klagene mot Siva-bygget.

  Foto: Pir II - Arkitekter

Nyheter

I kommunestyremøtet i november i fjor ble foreslåtte endring av områdereguleringsplanen, med endringsforslag framsatt i møte, samt endringsforslag fra administrasjonen, enstemmig vedtatt av kommunestyret.


Jublet over Fylkesmannens vedtak - jobber mot byggestart i september

Siva-bygget er ett steg nærmere realisering.

 

Etter Oppdal kommunes vedtak om endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, kom det inn tre klager på vedtaket.

Det var Per Atle Hansen og Kristin Brandvold, Wessel Advokater AS, på vegne av REN Oppdal AS og Adnor Advokat, på vegne av Skreen og Stenstrud Eiendom AS som klaget på vedtaket.
 

Kommunestyret gjennomførte forberedende klagebehandling av klagene i marsmøtet i år, men fant ikke grunnlag for å ta disse til følge. Derfor ble saken oversendt til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Nå har Fylkesmannen kommet med sin avgjørelse i saken. Dette sier Fylkesmannen:

- Saken gjelder klager over Oppdal kommunes vedtak om endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum. Fylkesmannen har gjennomgått klagesaken og kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil, eller mangler ved kommunens skjønnsanvendelse. Klagene kan etter dette ikke føre fram. Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak.

Dette klaget de på

Per Atle Hansen og Kristin Brandvold mente at det ble anført at planen var en detaljreguleringsplan som ikke tok hensyn til eksisterende bebyggelse og aktører og at planforslaget skulle vært konsekvensutredet. Foreslåtte bygg var for stort og ville medføre en visuell forringelse av området. Tiltaket ville også medføre problemer for trafikkavvikling.

Wessel Advokater AS, på vegne av REN Oppdal AS mente at det ble innledningsvis krevd at BS15 ikke omfattet gangpassasjen og at den måtte bestå slik som tidligere vedtatt.

- Klager anførte videre at planen ikke var en områdereguleringsplan, men en detaljreguleringsplan som innebar en omgåelse av pbl. § 12-3 tredje ledd. Vedtaket innebar i realiteten en dispensasjon og det måtte gis samme begrunnelse og redegjørelse som ved en dispensasjonssak. Det forelå også saksbehandlingsfeil ved feil rekkefølge i planarbeidet. Det ble vist til at sentrumsplanen skulle revideres. For øvrig ble det vist til pbl. § 12-1 og kravet om forsvarlig planavklaring, samt manglende avklaring av parkering, skriver Wessel Advokater AS i sin klage.
 

Adnor Advokat fremmet den 13. desember 2018 klage over kommunens vedtak. Klagen var framsatt på vegne av Skreen og Stenstrud Eiendom AS.

I klagen skriver de at planen var å anse som en detaljregulering og det måtte gjelde krav om konsekvensutredning.

- Det var kjent for klager at sentrumsplanen skulle revideres og dette burde gjøres før realiseringen av Sivas bygg. Størrelsen på planlagte bygg var for stort, og i strid med beregningen av BYA. Klager pekte på at parkering skulle inngå ved beregning av BYA, skriver de.

Oppfatning av brudd

Samtlige klagere anfører at den vedtatte endringen av områdereguleringsplanen i realiteten er en detaljreguleringsplan. Etter klagernes oppfatning innebærer dette et brudd på plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. Det anføres også at planvedtaket, som detaljreguleringsplan, skulle vært konsekvensutredet.

- Fylkesmannen synes det er vanskelig å se at det har noen konsekvens for kommunens saksbehandling at den vedtatte endringen gjennomføres som en endring av eksisterende områdereguleringsplan, framfor utarbeiding av en ny detaljreguleringsplan. Det vil heller ikke være mulig for kommunen på denne måten å omgå saksbehandlingsreglene, slik som anført av klagerne, skriver Fylkesmannen.

Fylkesmannens vurdering er at klagene i saken er grundig og riktig behandlet i kommunens forberedende klagebehandling. Fylkesmannen kan derfor hovedsakelig slutte seg og vise til denne.

- Den gjennomførte planprosessen er utført i tråd med saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven og Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil. Videre er kommunens skjønnsvurdering saklig og i tråd med reguleringslovgivningens formål. Skjønnsvurderingen bygger også på en forsvarlig saksutredning, sier Fylkesmannen.