- En halv seier til grunneierne og et tap for kommunen

Skjønnsretten har gjort sitt vedtak i løypestriden.

Gjevilvassvegen.  Foto: Truls Lereggen

Nyheter

Skjønnsrettens medlemmer hadde berammet det siste møtet i saken om Gjevilvassvegen til i dag. Avgjørelsen kom samme dag og der kom det fram at kommunen må ut med rundt 10 millioner kroner til grunneierne om de vil ha skiløypa langs Gjevilvassveien.

Skjønnet ble nektet fremmet for delstrekningen Grøtsetra – Resskrysset, men fremmet for de øvrige strekninger.

Der skjønnet ble fremmet, ble det ikke gitt erstatninger for skog, utleie, tomter eller kraftutbygging, men det ble gitt erstatning for bruk av veien, på kroner 10 millioner fordelt på 87.000 kroner per part (til sammen 115 parter).

Kommunen har pålagt seg selv å utbetale samme erstatning til samtlige parter, jfr de avtaler som er inngått med parter som ikke var med i skjønnet.

Kommunen ble pålagt å dekke fulle saksomkostninger.

- Så nå er kostnadene for kommunen cirka 15 millioner (erstatning + saksomkostninger) før en ankerunde. Et overskjønn vil også fort komme opp i 3-5 millioner. Det er vel sannsynlig at deler av dommen blir anket. En kan vel si det slik at det ble halv seier til grunneierne og tap for kommunen, sier advokat Ivar Chr. Andersskog til Opdalingen.

Ordfører Kirsti Welander har tidligere uttalt at om dom faktisk blir gjort offentlig kjent 4. oktober, vil partenes frist for en eventuell anke være 4. november 2019.

- Som tidligere orientert om i møte med formannskapet, er det noen utfordringer knyttet til overgangen mellom sittende og nyvalgt kommunestyre, sier Welander.


Må ha ekstraordinært kommunestyremøte for å avgjøre veistriden

Skjønnsretten skal snart fatte sitt vedtak.

 

Konstituerende møte er berammet til 23. oktober.

Hun sier at rådmann og kommuneadvokat vil trenge noe tid for å forberede sak om en eventuell anke til kommunestyret, og det nye kommunestyret må også få rimelig tid til å sette seg inn i saken før behandling.

Saksdokumenter kan imidlertid ifølge fylkesmannen ikke sendes ut før etter konstituering.

– Dersom kommunestyret vedtar at Oppdal kommune skal anke dommen, må rådmann/kommuneadvokat også ha rimelig tid mellom kommunestyrets behandling og ankefristen 4. november, sier Welander.


Klaget på vedtaket i brøytestriden. Nå har Fylkesmannen tatt sin avgjørelse

Lovlighetsklagen til tre av kommunestyrerepresentantene førte ikke frem.