Flere får ungdomsstraff i Konfliktrådet

Konfliktrådet har effektivisert tidsbruken fra de mottar en sak, til straffegjennomføringen igangsettes.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Nyheter

Konfliktrådet Trøndelag mottok i 2019 874 saker, skriver konfliktrådet i en pressemelding.

Den største saksmengden omhandler, som tidligere år, vold, trusler og krenkelser. Tallene viser en nedgang på 12 prosent i mottatte straffesaker fra Trøndelag politidistrikt fra 336 i 2018 til 296 i 2019.

Trenden viser en økning i sivilt henlagte saker fra politidistriktet på 36 prosent. Samtidig har det vært en økning på 12 prosent i publikumssaker hvor privatpersoner, skoler, offentlige etater og andre tar direkte kontakt med konfliktrådet.

Selv om mange saker henlegges av påtalemyndigheten, viser økningen at de involverte har behov for å møtes for å få gjort opp under trygge rammer.

Såkalte publikumssaker i 2019 omhandlet krenkelser, vold, trusler, nabo- og borettslagkonflikter, økonomiske konflikter, skadeverk og dyrehold. For parter som opplever at saken de står i er for vanskelig å løse selv, er et møte i regi av konfliktrådet en fin arena for å få snakket sammen. Målet er ikke å bli bestevenner, men å kunne møte hverandre med respekt og høflighet.

Et vanlig uttrykk blant parter som møtes gjennom konfliktrådet er: «jeg vil ha det gamle livet mitt tilbake».

Åtte unge lovbrytere ble idømt ungdomsstraff i 2019 i Trøndelag og 33 ungdommer har fått straffereaksjonen ungdomsoppfølging. Sedelighet, vold, ran, narkotika er blant forholdene ungdommer er dømt for i 2019.

Straffegjennomføringen for ungdom består av individuelt tilpassede tiltak som følges systematisk opp i gjennomføringstiden i et team som består av de som jobber tettest med ungdommene og deres nærmeste. En viktig ressurs her er det tverrfaglige samarbeidet som kvalitetssikres via de tre koordineringsgruppene i Trøndelag.

Konfliktrådets virksomhet bygger på gjenopprettende prosesser som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, møtes ansikt til ansikt. Møtet har fokus på ansvar og konsekvenser. Konfliktrådet har 54 meklere som er tilgjengelig for befolkningen i Trøndelag, uansett hvor de bor i fylket.

På landsbasis mottok konfliktrådene i Norge 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde.

Antall ungdomsstraffer har økt fra 54 i 2018 til 71 i 2019. Siden iverksettelsen i 2014 er 269 idømt ungdomsstraff, mens 1984 har fått ungdomsoppfølging. I denne aldersgruppen er det spesielt viktig at lovbrudd får umiddelbare konsekvenser. Konfliktrådet har i 2019 redusert tidsbruken betraktelig fra mottak av sakene til straffegjennomføringen er i gang. Gjennomsnittet er nå 68 dager, en nedgang fra 76 dager året før.

I tillegg til vold og trusler utgjør økonomiske konflikter 10,7 prosent av samlet sakstall (747 saker), nabokonflikter 9 prosent (627), naskeri 8,2 prosent (572) og krenkelser 7,1 prosent (496).