- Vi er med på en nasjonal dugnad, men vi må ha muligheten til å ha lokale tiltak

Formannskapet vedtok at personer som ikke bor fast eller har sitt arbeidssted i Oppdal, forbys å overnatte i kommunen.

Formannskapet i Oppdal.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

I formannskapsmøtet i dag skulle politikerne behandle saken «Vedtak om forbud mot overnatting i Oppdal kommune».

Kommunedirektøren skrev i sitt opprinnelige forslag at: «personer som ikke bor fast eller har sitt arbeidssted i Oppdal, forbys å overnatte i kommunen. Det gjøres unntak for personer som har eldre og/eller syke familiemedlemmer boende i kommunen, og som kommer til Oppdal for å ivareta disse. Det gjøres videre unntak for barn/fosterbarn/foreldre/fosterforeldre som overnatter i kommunen for å gjennomføre fastsatt samvær/oppholdstid etter barneloven/barnevernloven. Det oppfordres til at de grupper det er gjort unntak for tar særlig hensyn til å begrense smittespredning ved å unngå unødvendig kontakt med andre».

På samme tidspunkt som saken ble sendt ut, ble saksframlegget med tilrådning oversendt til kommuneadvokaten. Bakgrunnen for dette var at kommunedirektøren var usikker på om det foreligger hjemmel for vedtaket som kommunedirektøren tilrår, og kommuneadvokaten ble derfor bedt om å foreta en juridisk vurdering av saken.

Konklusjonen til kommuneadvokaten er at kommunen ikke har hjemmel i lov til å forby personer som ikke har sitt bosted eller arbeidssted i kommunen å overnatte i kommunen.

I den forbindelse la kommunedirektøren frem ny tilrådning i saken, med bakgrunn i kommuneadvokatens juridiske vurdering.

Vil stoppe utbruddet av koronasmitte i Oppdal

Kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl forteller at dette er en kompleks og sammensatt sak.

- Som lege ønsker jeg å stoppe koronautbruddet i Oppdal helt. Det vi nå trenger er ro for å jobbe med smittevernsforebyggende arbeid, sier hun.

I Oppdal har det ikke vært noen positive tilfeller siden 18. mars. Kommuneoverlegen sier at Oppdal er i en posisjon hvor de har kontroll.

- Vi må alle dra i samme retning

Ingvill Dalseg (H) mener det er viktig at vi alle drar i samme retning

- Vi er i en dugnad alle sammen. Skal hver enkelt kommune ha lokale versjoner av retningslinjer, så vil det bli rot.

Varaordfører Elisabeth Hals (V) mener de nasjonale retningslinjene ser landet under ett.

- Når man ser på de store byene, så vil det være en fordel for Trondheim for eksempel å sende resten av familien på hytta i Oppdal. Men vi som sitter i andre enden har et dårligere helseapparat enn hva de har i byene, sier hun.

Ola Husa Risan (Sp) mener krisestaben i kommunen har handlet klokt i forbindelse med koronasituasjonen og at de var tidlig ute med tiltak, noe som har gjort at man har klart å begrense smitten i Oppdal.

- Å opprettholde denne forskriften vil være klokt, sier han.

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) mener det må være rom for lokale tiltak.

- Det er det to grunner til. Det er smitteinngangen og en kommune som ikke har et helsevesen som ikke tåler et stort utbrudd av covid-19. Med det vedtaket som vi fattet forrige fredag, så ønsker vi å skåne helsevesenet. Når det kommer til de juridiske betraktningene, så skapes det av det samfunnet som jussen skapes i. Det må være sånn at poltikk og praksis er mer i takt med det som skjer i samfunnet enn en lov som er vedtatt før dette kom, sier han.

- Vi er med på en nasjonal dugnad, men vi må ha muligheten til å ha lokale tiltak. Vi mener at dette vedtaket vil spare oss for en del smitte, sier han.

Varaordføreren er enig i synspunktene til ordføreren.

- Vårt bidrag til den nasjonale dugnaden er å ikke trenge sykehusinnleggelser og respirasjonsplasser på Orkanger og i Trondheim, som er våre to sykehus. Også er det viktig å påpeke at det er ikke Oppdalsom har sagt at man ikke skal få dra på hytta, det er regjeringen. Vi ønsker ikke at familier som har fått påvist smitte skal få oppholde seg her. Vi har åtte leger og hvis en av de blir smittet, så vil et helt legekontor og en hel stab bli satt i karantene. Og det har vi ikke folk til å takle, sier Hals.

Vedtak

Det ble lagt fram tre forslag i denne saken. Kommunedirektørens nye tilrådning, forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet og et forslag fra alliansen (Sp, V, Krf). Alliansen fremmet forslag om kommunedirektørens originale forslag, hvor siste avsnitt i kommunedirektørens tilrådning tas ut.

Alliansens forslag ble vedtatt fem mot to stemmer.

Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 bokstav d, jfr. kommunens delegeringsreglement vedlegg 3 pkt. 4-1 fatter formannskapet følgende vedtak:

  • Personer som ikke bor fast eller har sitt arbeidssted i Oppdal, forbys å overnatte i kommunen.

Det gjøres unntak for personer som har eldre og/eller syke familiemedlemmer boende i kommunen, og som kommer til Oppdal for å ivareta disse.

Det gjøres videre unntak for barn/fosterbarn/foreldre/fosterforeldre som overnatter i kommunen for å gjennomføre fastsatt samvær/oppholdstid etter barneloven/barnevernloven.

Det oppfordres til at de grupper det er gjort unntak for tar særlig hensyn til å begrense smittespredning ved å unngå unødvendig kontakt med andre.

  • Vedtaket trer i kraft 27.03.20 klokka 12.00 og avløser kommuneoverlegens vedtak av 20.03.20. Dette innebærer også at karanteneplikten for de som etter dette vedtaket er satt i karantene oppheves. Vedtaket gjelder til 03.04.20 klokka 12.00.