Veteranhuset Midt-Norge – felles politisk innsats for veteranene

- Dette er en gladsak med stor betydning for hele Trøndelag og alle veteranene våre. Jeg er så glad, for dette er en hjertesak for meg som jeg har jobbet for i mange år, sier Ingvill Dalseg.

Høyres Ingvill Dalseg (bildet) vil sammen med Stig Klomsten (Ap) fremme felles interpellasjon til fylkestinget om realisering av Veteranhuset Midt-Norge.  Foto: Arkiv

Nyheter

Både Arbeiderpartiet og Høyre har i lengre tid jobbet sammen med veteranene om å få etablert et felles veteranhus for alle veteraner i Trøndelag.

Til neste fylkesting, Trøndelag fylkeskommune, fremmer Ingvill Dalseg (H) og Stig Klomsten (Ap) en felles interpellasjon med forslag om realisering av Veteranhuset Midt-Norge.

- Kanskje ikke så ofte at Arbeiderpartiet og Høyre fremmer en sak sammen til fylkestinget, men det viser bare hvor viktig saken er for oss. Vi ser hvor viktig det er for veteranene å få et samlingssted, det vil vi hjelpe dem med, sier fylkespolitiker Dalseg.

- De har og tar hver dag ansvar gjennom krevende oppdrag for oss, ved å sikre internasjonal fred, demokrati, sikkerhet og trygghet, da skulle det bare mangle om ikke vi bidrar til å realisere et veteranhus for de, legger fylkespolitiker Klomsten til.


Hedrer de som kjempet for vår frihet: - Krigsveteranene er en ubrukt ressurs

Fylkespolitiker Ingvill Dalseg jobber med å få etablert et felles hus, der alle krigsveteranene i Trøndelag kan samles.

 

Tett dialog

Dalseg og Klomsten har vært i tett dialog med veteraner igjennom en lang periode.  

- Det har vært viktig å møte og høre veteranene, for å få kunnskap, innsikt og forståelse for hvordan det er å være veteran og hvordan vi som samfunn kan bistå veteranene. Veteranhuset er ett av de tiltakene som vi kan løfte. Jeg ønsker også å løfte veteraners rolle i det det sivile samfunnet, veteraner er en enorm ressurs vi bør benytte bedre, sier Ingvill Dalseg.

Ikke bare fylkestinget skal løfte saken, Dalseg og Klomsten gleder seg over at Trondheim kommune har sendt inn en likelydende interpellasjon, ved Roar Aas (Ap) og Ingrid Skjøtskift (H).

- Veteranene skal vite at vi er der for dem hver dag og ikke bare med festtaler, avslutter Klomsten.

Forslag til vedtak:

"Trøndelag fylkeskommune skal sammen med Trondheim kommune og styret for Veteranhuset Midt-Norge, aktivt bidra i et forprosjekt med mål om å etablere Veteranhuset Midt-Norge, med en robust og forsvarlig drift og forvaltningsmodell.

Fylkesrådmannen bes komme tilbake til fylkestinget med en sak som beskriver fremdriftsplan". 

Dette er saken:

Veteraner er personer som har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner på vegne av nasjonen Norge, for eksempel i FN- eller NATO-operasjoner. 8 000 trøndere har deltatt i militære operasjoner i krigsområder.

8 000 trøndere har den fellesnevner at de har tjenestegjort i krevende oppdrag, med livet som innsats, for å sikre demokrati, sikkerhet og trygghet, de har arbeidet for internasjonal fred i konfliktområder som Libanon, Afghanistan, Sør-Sudan, Balkan og Kirgisistan.

Veteraner tjenestegjør og jobber ute, ofte under stort press, og mange er utsatt for sterke emosjonelle inntrykk. Ved hjemkomst til Norge, får de oppfølging fra Forsvaret i ett år og noe varierende oppfølging fra hjemkommunen.

Opptil seks prosent av personellet som har deltatt i internasjonale operasjoner kan utvikle stressrelaterte lidelser i ganske lang tid etter. Et sted der veteraner kan møtes og tilby kameratstøtte vil kunne ha en forebyggende effekt, opplyser Forsvaret. Mange, om ikke de fleste veteraner er ikke ferdig med oppdraget, selv om oppdraget er ferdig. Det er kjent at veteraner snakker lite om sine opplevelser, da de kanskje ikke har noen å snakke med, praksis viser at det er lettere å snakke sammen med veterankolleger, som forstår og har felles referanser. Et veteranhus er sådan sett et viktig folkehelsetiltak. I veteranhuset kan man treffes i en uformell ramme, delta i arrangement eller bare ta en kaffe med noen som deler de samme erfaringer som du. Huset vil også kunne være et referansepunkt for mobilisering når samfunnet trenger det, slik vi har sett da Covid-19 utfordret St.Olavs Hospital, og 3000 dugnadstimer med vakthold be ivareta av veteranene. 

I Trøndelag er kvinner og menn organisert i NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner), MILVET MC (Militære Veteraners Motorsykkelklubb), Norvet MC (Norske Veteraners Motorsykkelklubb), United Veterans MC Midland, VMV (Veteran møter Veteran), SIOPS (Skadde i Internasjonale Operasjoner), VHMN-V (Veteranhuset Midt-Norges Venner), Lottene, NROF (Norske Reserveoffiserers Forbund) og Ung HV (Ungdommens Heimevern). Det eksisterer ulike samlingslokaler og veteranhus rundt i Trondheim og Trøndelag, i dag.

Veteranhuset Midt- Norge har som visjon å samle alle veteraner under samme tak. Et hus hvor alle veteraner, både sivile og militære, skal inkluderes, hjelpes og støttes.

Men ikke kun et senter for fremtidens og nåværende veteraner, men også et senter hvor pårørende, barn, partnere og foreldre skal kunne oppsøke støtte, både mens utenlandsoppdrag pågår og etter endt tjeneste.

Veteranhuset Midt-Norge har nedsatt et interimstyre og en arbeidsgruppe som allerede har gjort mye arbeid. Det er dialog med Trondheim kommune, og kommunen har innvilget 400 000 kr til forprosjekt. Fylkeskommunen har støttet Trondheim kommune sin markering for friheten og veteraner årlig, vi har nå mulighet til å støtte veteranene med et permanent løft og tiltrengt løsning. Fylkeskommunen kan bistå veteranene i å ta neste skritt, som er å sikre tilstedeværelse hver dag og ikke bare 8. mai og ved andre høytidelige arrangementer.