Siva foreslår alternativer for sambruk for lekeplass

Slik ser alternativ 2 ut. Det første alternativet gjør ingen inngrep på lekeplassen.   Foto: Pir II

Siste nytt

Med sitt innovasjonssenter i Oppdal, har ikke Siva bare en ambisjon om å skape et nytt levende bygg i sentrum, men de tenker også på samspillet mellom bygg og byrom. Idéen er at bygget skal fungere som en forlengelse av byrommet i Oppdal sentrum.

I tidligere illustrasjoner av hvordan bygget ville kunne framstå i byrommet, ble det vist at fjellet kunne strekke seg utover lekeplassarealet. Det skriver Siva i et brev til Oppdal kommune at aldri har vært en del av byggprosjektet.

«Reguleringsplanen tillater ikke at Siva skal bygge noe på den eksisterende lekeplassen,» skriver fagansvarlig investering eiendom i Siva SF, Kristian Strømmen, i et brev til Oppdal kommune.

Derimot vil denne bli berørt av bygging med hensyn til graveskråninger og tilkomst til byggeplass og kan i denne perioden ikke benyttes. Før ferdigstillelse av bygget vil Siva tilbakestille lekeplassen slik den framstår i dag, forutsatt at Oppdal kommune ikke ønsker denne utformet på annet vis.

Siva har i løpet av prosessen illustrert ulike muligheter rundt bruk av lekeplassarealet og eventuelt sambruk med Innovasjonssenteret.

En av disse alternativene kan du se øverst i saken.

Sivas arkitekt, Pir II, har i en Mulighetsstudie uttalt følgende:

«Plassen kan utformes med både lekeapparater og møblering som innbyr til ulik bruk, og det kan rigges til markedsboder eller lignende. Det kan opparbeides en utepeis/scene som kan brukes til ulike arrangementer som konserter, teater og forestillinger eller bare fungere som et møtested rundt peisen i de kaldere årstidene. Dersom «fjellet» får strekke seg ut over plassen kan det dannes et amfi som åpner seg mot sentrum og tilrettelegger for ulike aktiviteter både for både ung og gammel, enten som et sted å leke eller som en attraktiv sitteplass mot sør. Under amfiet og overdekningen vil det da dannes et rom med tak som kan benyttes hvor man kan oppholde seg for eksempel på regnværsdager, eller benytte til aktiviteter når Oppdalsklimaet ikke er så gjestmildt.

Fjellet, som har potensiale til å binde sammen plassen, bygget og byrommet, kan skape plattformer på ulike nivåer. Her kan det blant annet etableres en uteservering i både første og andre etasje, med direkte kobling til serveringstedet i bygget. Det kan også opparbeides et landskap som vinterstid vil være snøkledt og kan utnyttes til ulike vinteraktiviteter som eksempelvis ski, snowboard, lek, aking og hopp. På sommeren kan fjellet brukes som et klatrelandskap øverst ved tårnet, kanskje kan dette ved hjelp av klatreklubben bli en spennende aktivitet i sentrum. Helt nederst, der fjellet lander på plassen, kan også de minste få utfolde seg fysisk med klatring og lek.»

Siva har i møter med kommunen uttrykt at lekeplassen som i dag er opparbeidet planlegges beholdt slik den er, eller kan utvikles videre. Dette gir mulighet for at uterommet ikke bare kan benyttes av barnefamilier, men for en større andel av lokalbefolkningen og besøkende. Siva ønsker i den anledning å utfordre kommunen til å tenke nytt. Siva stiller seg åpen for et sambruk og samspill mellom bygget og byrommet.

Illustrasjoner har vist at fjellet starter på lekeplassarealet og strekker seg oppover bygget og fjellet. På denne måten blir det visuelle skille mellom bygg og lekeplass visket bort, ved at de smelter sammen. Siva tror dette vil bidra til å forsterke byggets uttrykk og attraksjon for Oppdal sentrum. Dette må imidlertid bli på kommunens og Oppdals innbyggeres premisser og i et prosjekt i regi av Oppdal kommune.

Siva har i møte med kommunen presentert et Mulighetsstudie. Gjennom dette studiet redegjør Siva for at prosjektet har gjennomgått en betydelig bearbeiding med entreprenør for å skape lønnsomhet, blant annet som følge av reduksjon av en etasje. Alle eiendomsprosjekter hvor Siva er involvert i forutsetter en økonomisk og samfunnsmessig lønnsomhet. Dette medfører at dette prosjektet har begrensede muligheter for å kunne bidra økonomisk i utviklingen av lekeplassen. Siva mener derimot at de kan bidra med den sum som er allokert for tilbakeføring av lekeplass etter byggeperioden.

For at Siva og deres entreprenør skal kunne ivareta eventuelle ønsker om et sambruk i forbindelse med byggingen, må innspill fra kommunen foreligge i løpet av september/oktober i år.

- Om dette er ønskelig stiller vi oss positivt til en dialog og et samspill med kommunen, skriver Strømmen.