Oppdal har fått en framtidsrettet politisk retning

Meninger

Ved nyttår er tiden inne for å oppsummere og se framover. Vår fjellregion har lagt bak seg et år med utfordrende politiske diskusjoner. Noen politiske avklaringer har skapt framtidstro. 2018 ble et år med fokus på innovasjon. Spennende enkeltprosjekter er i startgropa og må videreføres. Det er retningen på utviklingen som er interessant. Utviklingen er kunnskapsbasert  og retningen er framtidsrettet og naturvennlig.

Framtidsrettet ved blant annet å tilrettelegge for et innovasjonssenter; utvikling av et kompetansesenter som vil kunne føre til etablering av nye yrkesgrupper. Naturvennlig ved å gjøre viktige politiske vedtak for å følge opp nasjonale føringer om at Gjevilvassdalen må bevares som et kulturlandskap med nasjonal verdi. Et enstemmig kommunestyre ønsket ikke mer fritidsbebyggelse i dalen.

Etablering av ei skiløype fire måneder i året er ikke å frata grunneiere eiendomsrett. I vinterukene deler grunneierne bruken av løypa med resten av befolkningen. Grunneierne kan fortsatt bruke veien til landbruksformål. Ordningen begrunnes med at traseen er spesielt egnet for skiløpere på alle nivå, viktig både for livskvalitet og folkehelse. Å beholde denne løypa har derfor stor samfunnsøkonomisk gevinst. 

Et kulturlandskap bevares best ved å la det forbli mest mulig autentisk. Gammel bygningsmasse må vedlikeholdes og nye fysiske inngrep må unngås. Like viktig er å holde mest mulig liv i tradisjonelle bruk av dalen; seterbruk, beiting og friluftsliv sommer som vinter. I dette bildet er bruken av den tradisjonell skiløypa innover mot Gjevilvasshytta et immaterielt kulturminne med stor attraksjonsverdi for Oppdal som turiststed.

Troen på en positiv samfunnsutvikling lokker også til seg investorer og spekulanter - og de er i høy grad med å forme samfunnet. I kjølvannet av disse følger advokater som bruker rettsapparatet til å ivareta enkeltpersoners økonomiske interesser. Det er viktig, men ikke når det på bakgrunn av lite troverdig argumentasjon, går på bekostning av viktige fellesskapsinteresser, for dagens befolkning og framtidige generasjoners levevilkår og mulighet for opplevelse av livskvalitet.

Situasjonen krever derfor at vi har en politiske ledelse som har forstått og er i stand til å videreføre en politikk som ivaretar regionens fortrinn og kvaliteter. Utviklingen må bygge på et forankret verdigrunnlag som synliggjøres i konkrete politiske valg og handlinger. Det krever kunnskap, erfaringer og ledelseskompetanse for å ta nødvendige offensive grep for å styre utviklingen.

Å være i en situasjon der politikerne er henvist til å imøtekomme og avslå søknader uten på forhånd å ha "trukket opp de ønskede linjer", er defensiv politikk. Derfor trenger regionen kontinuitet i det politiske arbeidet. Det er nødvendig å bruke mer tid på å få nedfelt den politiske retningen i langsiktige planer både for en sentrumsutvikling, aktivitets/opplevelsesområder og fritidsbebyggelse.

Oppskriften til suksess vil alltid være å fokusere på kvalitet. Strategien vil gjøre regionen attraktiv både som bosted og for fritidsbesøkende. Å tørre å være offensiv, fremme viktige saker som skaper videreutvikling, er avgjørende.

Vi er inne i et valgår. Står regionen ved et veiskille?

I siste periode har det vært ført en offensiv politikk som er bygd på et framtidsrettet verdigrunnlag. Resultatet er positiv utvikling i offentlig tjenestetilbud, næringsutvikling og forvaltning av kultur og natur. Klimautfordringene blir tatt på alvor og felles inn i kommuneplaner.

Jeg drister meg til å påstå at i en periode på 178 år med mannsdominert styre kan ha ført til en noe "fastlåst" kultur. I inneværende periode har fremtredende kvinner markert seg i flere politiske partier, i offentlig forvaltning, tjenesteyting og  i næringsutvikling. Det har skapt et større mangfold i utvalg og styrer. Andre vurderinger og meninger har åpnet for at utviklingen har tatt en framtidsrettet retning.