- Dra nytte av lokal kunnskap

Rennebu eldreråd har kommet med sine innspill til ny E6 i Rennebu.
Meninger

Skrevet av Solveig M. Anglen, Kåre Grøtte og Turid Hårstad for Rennebu Eldreråd.

Prosjekt E6 Ulsberg - Vindåsliene: Valg av veitrase fra RV700 – gamle E6 – Nye E6  på Berkåk.

Eldrerådet i Rennebu har drøftet saken om valg av veitrase, og har kommet fram til følgende resultat: Det er klare fordeler for Rennebu kommune, for Berkåk som tettsted, for næringsliv, for befolkningen, for trafikksikkerheten og for gjennomgående trafikk, at veitrase 1 blir valgt.

Berkåk sentrum er delt i to av gamle E6. På vestsiden finner vi skole, idrettsanlegg, aktivitetspark, kommunehus, helsebygg, butikker, torget, kafeer, overnattingssteder, gamle boligfelt med mer.

På østsiden er det butikk, bensinstesjon, industri, nye boligfelt der folk med barn bor.

Dagens trygghetspunkt i trafikken er undergangen under E6 i Bakkankrysset. Den trafikkeres tett av gående og syklende, og er svært viktig for å skape en trygg og trafikksikker skolevei fra øst til vest.

Ved valg av alternativ 1 kan vi:

 • Bevare trafikksikkerheten ved å lage et utvidet kryss istedet for rundkjøring
 • Beholde undergangen istedet for fotgjengeroverganger inntil rundkjøring
 • Kan spare viktig sentrumsareal
 • Kan spare flere bolighus/hjem fra riving
 • Kan lede veifarende gjennom Berkåk sentrum, for å kunne nyte godt av de tjenestene vi kan tilby.
 • Rennebu kommune har ikke råd til å la all trafikk bare passere
 • Vi trenger ikke en miljøgate, men en levende gate med mange besøkende
 • Bygge en god rundkjøring ved Sande/Berkåk Veikro. Der er det greit med areal, både for rundkjøring og vei opp mot nye E6.

Ved valg av alternativ 3:

 • Det vil ta alt for mye areal i sentrum ved å bygge en rundkjøring I Bakkan-krysset/RV700 – E6.
 • Det skaper dårlig trafikksikkerhet ved å miste undergangen, og lage fotgjengeroverganger inntil ei rundkjøring med 4 innpå/ut kjørsler.
 • Dette er krysningspunktet for skoleungene spesielt, og også viktig for eldre som beveger seg langsomt.
 • En rundkjøring med fotgjengeroverganger på 4 kanter vil bli svært usikkert for fotgjengere, og i tillegg en elendig trafikkmaskin.
 • Hvis en stor bil må stoppe for eksempel to ganger for myke trafikkanter i gangfeldt, samt annen trafikk, for å komme gjennom rundkjøringen. Hva vil da skje når den skal komme opp stigningen på vinterføre?
 • Flere vil miste hjemmet sitt, eller bli utsatt for nært trafikkbråk
 • Både Coop, Rema 1000 og Esso mister nødvendig areal til parkering
 • Veien leder de veifarende direkte ut av sentrum. Dårlig næringspolitikk.
 • Ødelegger planer om et nytt fint leilighetskompleks på tomta til gamle Coop.

Vi ber om at når det skal bygges nye veier i et grendasamfun, så må man ta hensyn til hva den lokale befolkningen mener. Og videre, hva de folkevalgte i kommunen kan bidra med av gode råd. Med andre ord, dra nytte av lokal kunnskap. Det vil være til det beste for både ansvarlig veibygger, og for den kommunen det gjelder.

Legg veitraseen i alternativ 1, slik at vi kan leve og drive næringsvirksomhet på Berkåk/Rennebu. I framtida, slik at vi kan ha et trafikksikkert sentrum, spesielt for ungene våre og de eldre. De mest sårbare gruppene.

Slik at lokal befolkning ikke mister hjemmene sine. Berkåk er ikke en by der vi behøver å bygge trangt. Vi har plass til å bygge vei der det ikke berører så mange negativt. Innbyggere/grunneiere i Rennebu har avstått grunn for at det skal kunne bygges ny E6. Som gjenytelse bør vi få den veitraseen som er best for kommunen, og som de aller fleste vil ha, altså alternativ 1.