Staten sparer på AAP-innstrammingen, men Rennebu må ta regningen

Mens staten betaler AAP. så er det kommunene som betaler sosialhjelp.
Meninger

Skrevet av Greta Hoem, listekandidat  for Rennebu Arbeiderparti:

I den senere tid har vi blitt vitner til hvordan innstrammingen i arbeidsavklaringspenger (AAP) har slått uheldig ut. Dessverre virker det ikke til at den sittende regjering er verken lydhør eller villig til å gjøre endringer. Dette er usosiale kutt som rammer de som allerede har nok utfordringer å fylle hverdagen med. Dette er ikke en gruppe som har like mye ressurser å sloss med som mange andre interessegrupper. Dette er en gruppe vi i Rennebu Arbeiderpartiet vil stå opp og sloss for.


Tidligere var en sikret at en fikk AAP så lenge en var under avklaring til å enten returnere til arbeidslivet eller blir ufør. Nå er det ikke hjemmel for å bli avklart utover to år, muligheten for skjønn er også borte skal en tro Osloadvokatene. Slike avklaringsløp er ikke enkle, og da ha et rigid system uten mulighet for fleksibilitet blir veldig uheldig. En leser historier fra både de som er under avklaring, men også leger, at dette er ting som kan ta tid. Det å da bli kastet over på sosialhjelp gjør ikke at noen er mer skikket for jobb, bare mer motivert til å få uføretrygd. Dette er feil vei å gå, en må heller fokusere på kompetansehevende tiltak og helsefremmende tiltak. Alt avhenger av hva som er nødvendig.


Men en forstår regjeringens iver etter innstramminger, for der det er staten som betaler AAP så er det kommunene som betaler sosialhjelp. I 2017 så betalte kommunene ut 307 millioner til de som kom fra AAP til sosialhjelp. I 2018 var dette tallet økt til 469 millioner. Vi i Rennebu Arbeiderpartiet mener at mange av løsningene er lokale. Men å gi folk og kommuner dårligere økonomi er ikke veien å gå.