Smått er godt!

Trusselen om en ny runde tvangssammenslåinger henger fortsatt over oss.

Helga Gilberg  Foto: Siv Storløkken

Meninger

Skrevet av Helga Gilberg, Berkåk

-Trenger vi små kommuner i Norge? Professor Nils Aarsæther stiller spørsmålet i en artikkel i Dagens Næringsliv.

Rennbyggen valgte med stort flertall å bestå som en egen og liten kommune. Rennebu var blant mer enn 200 kommuner som ved folkeavstemninger fikk til dels overveldende flertall mot sammenslåing. Men trusselen om en ny runde tvangssammenslåinger henger fortsatt over dem og oss.

Mest fornøyd

Fakta forteller at det ikke er så ille å være liten: Ei kartlegging bestilt av regjeringa (Difi) viser at folk i mindre kommuner er mer fornøyde med tjenestene de får enn folk i større kommuner. De slutter dessuten sterkt opp om kommunen sin.

-Sentralt og i regionale sentra prøver redaktører, byråkrater og heltidspolitikere å fortelle en historie om at alt går galt i de små kommunene. Her skal det åpenbart mangle jurister og planleggere, innovasjonsarbeidet står stille og befolkningen lider under maktmisbruk........ Når denne historien, understøttet av statistikk som viser kostnader ved smådrift, konfronteres med folks egne opplevelser av verdien av egen kommune, er det noe som skurrer, skriver Aarsæther.

Samarbeid gir nye løsninger

Nils Aarsæther er statsviter og professor eremitus ved Universitetet i Tromsø. I over 40 år har han sammen med andre forsket på små kommuner. I vinter drev han forskningsformidling i Rendalen i Hedmark, i Kvænangen i Troms og i Tana, Måsøy og Båtsfjord i Finnmark.

-Forskning på tjenesteproduksjon i mindre kommuner har vist at det utvikles en særegen kompetanse, en evne til å gå på tvers av fagfelt for å finne nye løsninger – også kalt innovasjonsarbeid – i tett samarbeid mellom fagprofesjoner og mellom fagfolk, folkevalgte og befolkning i de mindre kommunene, skriver han.

Forskningen viser også at bildet av småkommunene er sammensatt: -Noen kommuner gjør en god jobb, andre har store problemer – men slik er det jo med større kommuner også, skriver Aarsæther.

Demokratisk gevinst

Det sterkeste argumentet til fordel for små kommuner er for statsviteren Aarsæther at de gir en demokratisk gevinst. Gjennom kommunene har Norge rundt 10.000 deltidspolitikere. (Til sammenligning har Danmark bare vel 2000.) Det bidrar til god kunnskap blant folk om forholdet mellom skatter, offentlige tjenester og arealbruk. -Et kunnskapsnivå i befolkningen som andre land bare kan misunne oss, skriver han.

-I dag ønsker regjeringen en politikk for sammenslåinger som vil fjerne mange deltakere i demokratiet. Ved høstens valg vil vi for første gang, som resultat av kommunesammenslåinger, velge færre enn 10.000 deltidspolitikere. Regjeringen må åpenbart mene at demokratiet blir bedre gjennom at færre blir gitt ansvar som folkevalgte. I så fall tar den feil, slår Aarsæther fast.

(Utdragene fra Dagens Næringsliv er gjengitt med tillatelse fra Nils Aarsæther)